دانلود رایگان


بررسی نقش سیستم گمرک الکترونیک بر توسعه‌ی - دانلود رایگاندانلود رایگان رشد فعالیت‌های تجاری و توسعه بازار در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی در دهه‌های اخیر سبب شده تا در شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ اقتصادی در دنیا دست

دانلود رایگان
بررسی نقش سیستم گمرک الکترونیک بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان در استان گیلانفهرست مطالب
فهرست جداول
فهرست نمودارها
فهرست اشکال
کلیدواژه: گمرک،تجارت خارجی، گمرک الکترونیک، تسهیل تجاری، صادرات.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-2 بیان مسئله [2] و همکاران،2009، ص250). به عبارت دیگر از طریق کوتاه تر کردن مدت زمان لازم برای صادرات و واردات و کم کردن تعداد اسناد و هزینه های صادرات و واردات، سبب بهبود وضعیت تسهیل تجاری خواهد شد(کرمی، 1390، ص 42).
1-4 فرضیه های تحقیق
 1. الکترونیکی نمودن فرآیندهای روزمره باعث توسعه صادرات می شود.
 2. گمرک الکترونیکی باعث ایجاد ارتباطات کارآمد بین دستگاه های ذی ربط می شود.
 3. گمرک الکترونیکی باعث اطلاع رسانی به موقع به صادرکنندگان می شود.
 4. گمرک الکترونیکی باعث شفافسازی فعالیت ها در امر توسعه صادرات می شود.
 • هدف اصلی: شناسایی نقش گمرک الکترونیکی بر توسعه صادرات.
 • اهداف فرعی:
 • شناسایی تأثیر الکترونیکی نمودن فرآیندهای روزمره ی گمرک بر توسعه صادرات
 • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر ایجاد ارتباطات کارآمد بین دستگاه های ذی ربط در توسعه صادرات
 • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر اطلاع رسانی به موقع به صادر کنندگان
 • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر شفافسازی فعالیت های مربوط به امر توسعه صادرات
1-6 سوألات تحقیق
 • تا چه اندازه الکترونیکی نمودن فرآیندهای روزمره ی گمرک بر توسعه صادرات مؤثر بوده است؟
 • تا چه اندازه برقراری سیستم گمرک الکترونیک باعث ایجاد ارتباطات کارآمد بین دستگاه های ذیربط در توسعه صادرات می شود؟
 • تا چه اندازه برقراری سیستم گمرک الکترونیک باعث اطلاع رسانی به موقع به صادرکنندگان در توسعه صادرات می شود؟
 • تا چه اندازه برقراری سیستم گمرک الکترونیک باعث شفافسازی فعالیت ها در توسعه صادرات می شود؟
1-8 قلمرو تحقیق قلمرومکانی: با توجه به موضوع تحقیق، قلمروی مکانی شامل استان گیلان می باشد.
قلمروی زمانی: از نظر زمانی این پژوهش در اواخر سال 1392 و نیمه ی ابتدایی سال 1393 انجام پذیرفته است.
قلمروی موضوعی: این تحقیق به بررسی نقش گمرک الکترونیک بر توسعه صادرات می پردازد.
1-9 استفاده کنندگان از تحقیق 1-10 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق گمرکالکترونیکی: گمرک الکترونیکی عبارت از به کار گیری کسب و کار الکترونیکی در ادارات گمرک جهت تأمین نیازهای اداری و خدماتی شان و نیز برای تأمین بهتر نیازهای ذینفعان مشارکت کننده در تجارت و حمل و نقلبین المللی و افزایش رقابت تجاری از ترخیص سریع تر کالاها، افزایش درآمد و امنیت و محافظت مرزها می باشد (کرباسیان، 1383، ص2).
توسعه صادرات: توسعه ی بخش صادرات به معنی توسعه ی صنایعی است که کشور در آن ها مزیت نسبی و با اینکه حداقل امکانات بالفعل تولیدی دارد و با سرمایه گذاری و تأکید بیشتر در این صنایع، کالاهای مزبور را صادر می کند یا صادرات موجود را افزایش می دهد (حسینی،1391، ص35).
الکترونیکی نمودن فرآیندهای روزمره: الکترونیکی نمودن فرآیندهای روزمره برای خود ادارات گمرکی شامل عملیات ساده و مؤثر گمرکات، یکپارچگی بهتر و اثربخشی مستمر خدمات از طریق اتوماسیون فرآیندهای روزمره و فراهم ساختن امکان اعمال متمرکزتر قوانین و بررسی رعایت مقررات است[3].
ارتباطات: موضوع ارتباطات در سازمان، از چنان اهمیتی برخوردار است که می توان گفت؛ اولین وظیفه مدیر این است که سیستم ارتباطات را در سازمان، توسعه دهد. اطلاعات لازم (شامل واقعیت ها، اندیشه ها و احساسات) باید قبل از اینکه تصمیمی اتخاذ شود، مورد توجه قرار گیرد؛ لذا چنانچه هدف سازمان، دست یافتن به حداکثر بهره وری باشد، سیستم ارتباطات باید به گونه ای طرح ریزی شود که در همه حال، اطلاعات از مجاری مربوط، در اختیار اعضای سازمان قرار گیرد و به صورت یک شبکه مؤثر و کارآمد، برقراری ارتباطات شکل گیرد (پیروز و دیگران،1391، ص304).
اطلاع رسانی به موقع: اطـلاع رسـانی، فرآیند انتقال منظم، مستمر و به موقع اطلاعات و آگاهی ها از یک سازمان اجتمـاعی بـه مخاطبـان و بـالعکس است که از طریق فناوری ها، تکنیک ها، شیوه ها و ساز و کارهای مشخص صورت می گیرد و با توجه به باز خـورد این انتقال، تداوم حیات سازمان و تقویت و استحکام روابط با مخاطبان تأمین می شود. با استفاده از فناوری اطلاعاتفعالیت های سازمان بیشتر و بهتر در معرض دید مدیران و کارمندان قرار می گیرد (فتحیان و مهدوی نور،1389، ص163).
شفافسازی فعالیت ها: شفاف سازی شامل: ارتقای کیفیت تصمیمات گرفته شده، افزایش اعضای حلقه تصمیم گیری، کاهش فساد و سواستفاده از موقعیت به منظور کسب منافع فردی یا جناحی و اطلاع قانونمند مردم از فرآیندهای تصمیم گیری است (فرود،1392، ص8).
 1. مدلسادهانتقالاطلاعات:درایننوعانتقالداده ها،هر نهادفقطاطلاعاترابهبالاترارجاعمی دهدوبالادستیپایگاهدادهایداردکهتصمیماتلازمرا اتخاذمی نماید.
 2. مدلشخصثالث[4]:دراینمدلشخصثالثیاطلاعاترادریکبانکدادهایبرایاعضایزنجیرهنگهداریمی کند.اینشخصثالثممکناستخدماتیهمبرایاعضایزنجیرهانجامدهد.
 3. مدلمتمرکزاطلاعات[5](مدلمورداستفادهدرگمرکالکترونیکی):اینمدلمشابهمدلدوماستفقطبه جایشخصسومیکسیستمکامپیوتریکارمی کند.
 • فقدان زیرساخت های فنی
 • عدم یکپارچگی سیستم ها
 • فقدان زیرساخت های مالی
 • فقدان زیرساخت های قانونی
 • فقدان زیرساخت های منابع انسانی
ایجاد ارتباطات
اطلاع رسانی به موقع
شفاف سازی فعالیت ها
برقراری سیستم گمرک
الکترونیکی نمودن فرآیندهای روزمره
توسعه صادرات


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
سیستم گمرک الکترونیک


توسعه‌ی صادرات


دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان اشتغال

آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارآیی

تحقیق درباره انواع سد

مقاله ويتيليگو (پيسي، برص)

قالب نقشه برداری مسیر

آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی

دانلود آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش تعیین

جمعداری اموال تحت داس (DOS)

پایان نامه ارشد ارتباط میان نقدشوندگی سهام،‌

طرح توجیهی تولید پلی اتیلن ضد نفوذ گاز