دانلود رایگان


بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و غرب بر اقتصاد ایران

دانلود رایگان
بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و غرب بر اقتصاد ایرانبررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و غرب بر اقتصاد ایران
1-1- مقدمه:
از نگاه رهبران واشنگتن و مقامات همسو با آن، جمهوری اسلامی ایران خطرناک ترین مخالفی است که ایالات متحده با آن روبرو است. در این راستا آنان بر این باورند که روندها و فرآیندهای سیاسی و امنیتی ایران ماهیت گیج کننده داشته است و در دوره های طولانی، این کشور محور انتقام مردم خاورمیانه از آمریکا بوده است. از نگاه این رهبران، مقامات جمهوری اسلامی ایران، همواره تلاش کرده اند تا هر چیزی که آمریکا در صدد انجام آن است را بلوکه کنند، چرا که این تلاش ها متعلق به ایالات متحده آمریکا بوده است (pollac,Kenneth and other:2009:1). چنین نشانگانی بر الگوهای رفتاری مقامات جمهوری اسلامی ایران آن هم به زعم رهبران غرب و مشخصا آمریکا موجب چرخش بنیادین رفتار سیاست خارجی نسبت به ایران گردید و زمینه را برای تشدید خصومت در سیاست اعلامی ایران و آمریکا فراهم آورد. برای نمونه رفتار سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش بر اساس جلوه هایی از ایده آلیسم آمریکایی در صدد مقابله با هر گونه تهدید بالقوه و بالفعل انجام پذیرفت. ایران در لیست کشور های محور شرارت قرار گرفت و استراتژی محدود سازی ایران و کاهش نقش امنیتی آن در حوزه خاورمیانه، در اولویت قرار گرفت. چنین روندی در دور دوم ریاست جمهوری بوش ادامه یافت، هر چند که در این دوران رویکرد های انتقادی زیادی نسبت به سیاست خارجی بوش در برخورد با ایران وجود داشت (pollac,Kenneth and other ,2009: 3-4).
نشانگان رویکرد انتقادی رفتار سیاست خارجی بوش را می توان در کتاب هایی چون: “معمای ایرانی: منازعه ایران و آمریکا اثر کنث پولاک، “بانوی وزیر اثر مادلین آلبرایت و کتاب “زندگی من اثر بیل کلینتون رد جویی کرد. تمامی آثار یاد شده ماهیت انتقادی نسبت به سیاست خارجی آمریکا در برخورد با ایران داشته است. مزید بر آن در سال ۲۰۰۴ شورای روابط خارجی آمریکا کتابی را با مشارکت زبیگنیو برژنسیکی و رابرت گیتس با عنوان ایران: زمانی برای ارائه رهیافت جدید منتشر نمود. در تمام موارد یاد شده الگوی تهاجمی در رفتار سیاست خارجی آمریکا به این دلیل مورد انتقاد قرار گرفته است که کارگزاران جدید سیاست خارجی این کشور نسبت به ضرورت های تعامل با ایران رویکرد همکاری جویانه ای را اتخاذ نکرده اند. این امر ناشی از فقدان ابتکار عمل تلقی گردیده و سیاست آمریکا را با انتقاد موجه ساخت (متقی،۱۳۸۸: ۶۱).
متعاقب این رویکرد انتقادی و مشخصاً از سال ۲۰۰۶ به بعد زمینه برای تغییر در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران فراهم شد. دموکرات ها در شورای روابط خارجی و همچنین در کنگره آمریکا تلاش های زیادی برای دگرگونی در سیاست خارجی آمریکا نسبت به اروپا روسیه و ایران به انجام رساندند. به عبارت دیگر آنها بر این اعتقاد بودند که رفتار تهاجمی مخاطرات زیادی را برای امنیت و منافع ملی آمریکا ایجاد خواهد کرد. در این دوران مقالات متعددی درباره چگونگی برخورد با ایران منتشر شد. گزارش رابرت گیتس و برژنسیکی با عنوان “زمان مناسب برای رهیافتی جدید در برابر ایران را می توان زمینه ای برای تغییر در رهیافت سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران دانست. دراین ارتباط، علاقه گروه های متعددی برای بازسازی روابط آمریکا و ایران منعکس گردید (Robert Gates And Zbigniew Brezezinki: 2004).
انعکاس این رویکرد را می توان در الگوهای رفتاری سیاست خارجی در دوران اوباما نیز مشاهده کرد. در این راستا باراک اوباما نیز یکی از حوزه های سیاست تغییر خود را متوجه جمهوری اسلامی ایران نمود. الگوهای رفتاری سیاست خارجی دوران اوباما، متضمن اتخاذ رویکرد جدیدی در رفتار با ایران بود. در این دوره مولفه های چون مطلوبیت گزینه پاداش و مشوق های اقثصادی، مطلوبیت گزینه دیپلماسی و گفتگو، گزینه ترغیب ایران، گزینه ترغیب درباره فناوری و انرژی هسته ای، گزینه ترغیب درباره تضمین های امنیتی و گزینه ترغیب درباره محرک های سیاسی در جهت همکاری با ایران در دستور کار قرار گرفت. اما واقعیت های موجود نشان داد که این گونه تغییرات، تاثیر چندانی در سیاست عملی و رفتار ایران بر جای نگذاشت. بنابراین در چرخشی بنیادین مکانیسم ها و سیاست های تنبیهی در مواجهه با ایران در اولویت قرار گرفت. این مکانیسم ها با الگوهای جدید در جهت تنبیه ایران تمهید یافت. در این راستا الگوی متقاعد سازی ایران با شاخصه هایی چون: عدم امتناع از همکاری و اغوای ایران، الگوی نظامی با شاخص هایی چون: اشغال نظامی ایران، حمله هوایی علیه تاسیسات هسته ای و حمله هوایی نیابتی، الگوی براندازی و تغییر رژیم با شاخصه هایی چون: انقلاب مخملی، الهام بخشی شورش های اجتماعی، کودتای نظامی، الگوی بازدارندگی با شاخصه هایی چون: به کار گیری گزینه مهار و سد نفوذ و نهایتا الگوی تحریم به کار گرفته شد (متقی،۱۳۸۸: ۸۶).
در این راستا، ادبیات سیاسی به کار گرفته شده از سوی دولت بوش و اوباما و همچنین سیاست اعلامی آمریکا در سال ۲۰۰۹ نشان می دهد که آمریکایی ها جز تحریم تمایل چندانی برای بهره گیری از گزینه های نظامی و سایر گزینه ها ندارند، اما در عین حال تلاش دارند تا از الگوها و ابزارهایی بهره مند شوند که زمینه های تغییر در سیاست خارجی و الگوی های رفتاری ایران را به وجود آورد. در این ارتباط دستگاه سیاست خارجی آمریکا را باور بر این است که آیا تهدید و کاربرد تحریم های اقتصادی و اقدامات دیپلماتیک علیه ایران می تواند جمهوری اسلامی را به سمت تغییر در رفتار های خود بر اساس خواستها و انتظارات نظام بین الملل سوق دهد؟ از سوی دیگر آمریکایی ها چگونه می توانند سایر بازیگران به ویژه قدرت های بزرگ را متقاعد کنند که با آمریکا در اجرای سیاست تحریم وتهدید به تحریم مشارکت نمایند؟
2-1- بیان مسئله:
تحریم اقتصادی اقدام برنامه ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است.
تحریم اقتصادی اغلب به عنوان جایگزین جنگ و اعمال قوه قهریه تلقی می شود. مقصود از مناسبات اقتصادی نیز همه انواع روابط اقتصادی اعم از تجاری و مالی است. کشورهای مختلف از تحریم های محدود اقتصادی برای مقاصد سیاسی خود علیه کشورهای هدف استفاده می کنند، ولی این نوع تحریم عموما کم اثر بوده است. تحریم های همه جانبه از سوی سازمان های بین المللی نیز به ندرت صورت گرفته است. جامعه ملل که در فاصله بین دو جنگ جهانی اول و دوم زمام هماهنگی امور جهان را بر عهده داشت تنها چهار بار مبادرت به تحریم یا اعمال تحریم کرد که تنها دو بار آن موفق بود. در واقع جامعه ملل نتوانست با بهره گیری از تحریم مانع حمله موسولینی به اتیوپی و تصرف آن کشور در سال های ۱۹۳۵ و ۱۹۳۶ شود.
سازمان ملل متحد نیز قبل از تحریم عراق در سال ۱۹۹۰ تنها دو بار دست به تحریم همه جانبه زد; یکی بر علیه رودزیا در سال ۱۹۶۶ و دیگری تحریم تسلیحاتی همه جانبه علیه آفریقایی جنوبی در سال ۱۹۷۷.
در این تحریم ها هدف یا تنبیه است، یا بازدارندگی یا تغییر رفتار. نکته بسیار مهم و جالب اینکه تحریم گاه معطوف به سیاست داخلی، تامین نظر گروه ها و به دست آوردن رای است. صاحبنظران نمونه این امر را تحریم چین از سوی آمریکا و اروپا به دلیل ناآرامی های میدان تیان آن من می دادند. هدف دولت آمریکا از این تحریم تنها نشان دادن خود به عنوان دولتی حامی حقوق بشر بود.
ایرانمانند هر کشور دیگری در روابط اقتصادی با دیگر کشورها، در دو عرصه صادرات کالا و خدمات و نیز واردات مشابه فعال است. از آن جایی که ایرانکشوری است که اقتصاد آن متکی بر فروش نفت می باشد، لذا صادرات آن بسیار برجسته تر و پررنگ تر از واردات آن می باشد. به این خاطر است که ابتدا صادرات ایرانمورد توجه غرب به منظور اعمال فشارها قرار گرفت. در ادامه به چگونگی تحریم صادرات و واردات آینده در شرایط فعلی و آینده پرداخته می شود.
تحریم صادرات: در یک تقسیم بندی کلی باید گفت که ایراندارای دو دسته صادرات نفتی و غیر نفتی می باشد. صادرات نفتی تا به امروز دو مرحله از تحریم را متحمل شده است و مرحله سوم آن در حال رقم خوردن است. در گام اول، ایالات متحده در دهه ی ۱۹۹۰ و تا سال های اخیر تحریم سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایرانرا به منظور کاهش صادرات ایراندنبال کرد، که این اقدام تا حدودی باعث کاهش جایگاه ایراندر صادرات نفت در بین اعضای اپک شد. در گام دوم، که در یک سال گذشته صورت گرفته است، ایالات متحده به صورت گام به گام و پله ای بخشی از صادرات نفت ایرانرا مورد تحریم قرار داد که نتیجه ی این اقدام کاهش یک ملیونی صادرات نفت ایرانبود. علاوه بر این دو گام، ایالات متحده در گام سوم به دنبال قطع کامل صادرات نفت و گاز ایرانمی باشد. به دنبال استخراج نفت در لایه های رسوبی در ایالات متحده و کانادا، و نیز افزایش تولید نفت عراقو بازگشت لیبی به چرخه ی صادرات نفت پس از بحران داخلی این کشور، این زمینه فراهم شده است که کنگره ی ایالات متحده به این نتیجه برسد که قطع کامل صادرات نفت و گاز ایرانبدون این که ضربه ای به اقتصاد جهانی بزند، فراهم بشود.
عنوان
صفحه
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه:
2
2-1- بیان مسئله:
4
3-1- اهداف تحقیق:
8
1-3-1- هدف اصلی:
8
2-3-1- اهداف فرعی:
8
4-1- اهمیت و ضرورت تحقیق:
8
5-1- فرضیات تحقیق:
9
1-5-1- فرضیه اصلی تحقیق:
9
2-5-1- فرضیات فرعی:
9
6-1- سوالات تحقیق:
9
1-6-1- سوال اصلی تحقیق:
9
2-6-1- سوالات فرعی:
9
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
1-2- مقدمه:
12
2-2- تعریف تحریم اقتصادی و انواع آن
17
3-2- تاریخچه تحریم های اقتصادی در دنیا:
18
4-2- تحریم علیه ایران بعد از انقلاب اسلامی:
19
1-4-2- تحریم های اعمال شده توسط آمریکا بر ایران
19
2-4-2- تحریم های سازمان ملل:
21
5-2- اثرات اقتصادی تحریم سازمان ملل:
22
1-5-2- اثر بر بخش های اقتصادی:
22
1-1-5-2- اثر بر بخش صنعت:
22
2-1-5-2- اثر بر بخش کشاورزی:
24
3-1-5-2- اثر بر بخش سیستم مالی:
24
4-1-5-2- اثر بر بخش خدمات:
25
5-1-5-2- بخش بازرگانی:
25
2-5-2-اثربر متغییرهای کلان اقتصادی
26
1-2-5-2- تورم:
26
2-2-5-2- بیکاری:
27
3-2-5-2- سرمایه گذاری:
27
4-2-5-2- رشد اقتصادی:
28
5-2-5-2- حجم تجاری و تراز بازرگانی
28
6-2-5-2- نر خ ارز و ذخایر ارزی
28
3-5-2- اثرات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت:
29
1-3-5-2- اثرات کوتاه مدت:
29
2-3-5-2- اثرات میان مدت:
29
3-3-5-2- اثرات بلند مدت:
29
6-2- اثرات تحریم در ایران
30
1-6-2-آثار تحریم بر هدفمندی یارانه ها
30
2-6-2- شاید تحریم ها به داد تولید برسند
30
3-6-2- 30 کشتی، بلاتکلیف روی آب
31
4-6-2- تحریم ها بی اثر است
31
5-6-2- تورم و نرخ رشد پایین، نتیجه تحریم
32
6-6-2- تاثیر تحریم ها، هم روانی هم واقعی
32
7-6-2- تحریم های بین المللی ؛ ناقض حق توسعه
33
7-2- تحریم از نگاهی دیگر
35
8-2- راههای مقابله با تحریم های اخیر سازمان ملل:
46
9-2- موفقیت، شکست و هزینه کل آثار تحریم بر ایران
48
10-2- بررسی آثار تحریم اقتصادی علیه ایران
52
1-10-2- بررسی تأثیرات تحریم اقتصادی بر بخش انرژی
52
2-10-2- بررسی اثرهای تحریم در بخش تجارت کالا
57
3-10-2- بررسی تاثیرات تحریم اقتصادی بر نظام بانکی ایران
62
مبانينظريوپيشينه
64
فصل سوم
روش تحقیق
1-3- روش تحقیق:
69
2-3- جامعه آماري و نمونه آماري
69
3-3- ابزار اندازه گيري و جمع آوري اطلاعات
71
4-3- تهيه مقياس ليکرت
72
5-3- روايي يا اعتبار پرسشنامه (Validity)
73
6-3- پايائي يا اعتماد پرسشنامه (Reliability)
73
7-3- روش هاي آماري مورد استفاده
74
1-7-3- آمار استنباطي و آمار توصيفي
74
8-2- آزمون آماري و تخمين آماري
75
9-3- جدول زمان‏بندي(Time Table)
76
فصل چهارم
نتیجه گیری و پیشنهادات
1-4- نتیجه گیری:
78
2-4- پیشنهادات:
85
منابع و مآخذ
89دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
ابعاد و اثرات تحریم


اقتصاد ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


روزنامه‌های تهران، انتخابات آمریکا و فاجعه وضعیت …

7-11-2016 · به نظر نویسنده این مقاله: سیر تحولات داخلی امریکا و مشکلات باقی‌مانده از دوران بحران ...

رایحه ظهور - اربعین شاهراه رسیدن به ظهور / سلسله …

علی اکبر رائفی پور در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار بسیج مداحان در ارتباط با علت عظمت و شکوه ...

تحریم اقتصادی ایران+pdf - epapers.ir

مطالب مرتبط. بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و غرب بر اقتصاد ایران

رایحه ظهور - اربعین شاهراه رسیدن به ظهور / سلسله …

علی اکبر رائفی پور در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار بسیج مداحان در ارتباط با علت عظمت و شکوه ...

بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و غرب …

دانلود مقاله بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و غرب بر اقتصاد ایران بررسی ...

دانلود پایان نامه بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده ...

پایان نامه بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و غرب بر اقتصاد ایران پايان نامه ...

تحریم اقتصادی ایران+pdf - epapers.ir

مطالب مرتبط. بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و غرب بر اقتصاد ایران

نجیب الله شفاهی

+نوشته شده در جمعه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۴ساعت 12:14 توسط نجیب الله شفاهی |

تحریم اقتصادی ایران+pdf - epapers.ir

مطالب مرتبط. بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و غرب بر اقتصاد ایران

بررسی ابعاد(زوایا) و اثرات (تاثیرات )تحریم ایالات متحده ...

بررسی ابعاد(زوایا) و اثرات (تاثیرات )تحریم ایالات متحده آمریکا و کشورهای غرب بر اقتصاد ایران ...

تحقیق انواع کمک فنر

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی ورقه

تحقیق درباره آمادگی برای نوشتن

جزوه کنکوری مشتق 2 ویژه رشته ریاضی و فیزیک

طرح لایه باز کارت ویزیت کافی شاپ

پاورپوینت پروژه اخذ مدرک کارشناسی با عنوان

نمونه سوالات درس تحقیق در عملیات 1 کد 1218119

پروژه برنامه نویسی مدیریت خوابگاه دانشجویان با

دانلود پاورپوینت ايمني درعمليات جابجائي با

رودكي و صائب تبريزي 27 ص