دانلود رایگان


دانلود تحقیق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در - دانلود رایگاندانلود رایگان امروزه پيشرفته بودن هر كشور را با شاخص هاي آموزشي و بهداشتي و درماني آن مي‌سنجند، هر قدر امكانات آموزشي و بهداشتي و درماني براي مردم كشور بيشتر فراهم باشد

دانلود رایگان
دانلود تحقیق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتيعنوان تحقیق: جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 180
شرح مختصر:
امروزه پيشرفته بودن هر كشور را با شاخص هاي آموزشي و بهداشتي و درماني آن مي سنجند، هر قدر امكانات آموزشي و بهداشتي و درماني براي مردم كشور بيشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جايگاه و موقعيت بهتري در جامعة جهاني برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بيش از درمان مورد نظر است و در اين مورد سياست هايي به منظور پيشگيري از شيوع بسياري از بيماري ها صورت مي گيرد كه هنوز هم اين اقدامات كافي به نظر نمي رسد.
بالا بودن هزينه هاي دارو و درمان، كمبود بيمارستان هاي مجهز در بسياري از شهرها، كمبود پزشك متخصص در بسياري از نقاط كشور و كبود دارو و… از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است كه براي برخورد با اين مسائل بايد تدابير جديدتر و مؤثرتري را اتخاذ نمود.
از طرفي ديگر از عوامل كارايي انساني، بسته به تأمين غذاي سالم و كافي است، به همين جهت توليد و نگهداري مواد غذايي طبق اصول بهداشتي و فني از پايه هاي بهداشت عمومي و پيشگيري از بيماري هاي مختلف است.
گسترش شهرنشيني و نتايج آن افزون طلبي، تحوّل سيستم هاي توليد، ازدياد روزافزون نيازهاي عمومي و مصرفي جامعه در زمينه مواد غذايي و دارويي، عدم توانايي نظارت بر مراكز درماني و واحدهاي توليدي مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و… شرايط را براي بروز بعضي از تخلّفات آماده نموده است. افزايش شمار سريع مراكز توليد مواد خوردني، آشاميدني و آرايشي، بهداشتي و كارخانه هاي ساخت فرآورده هاي دارويي، تأمين بهداشت و جلوگيري از آلودگي اين مواد را، در دنياي امروز غيرقابل اجتناب نموده است. زيرا با كوچكترين آلودگي، بيماري ها و مسموميت هاي مختلفي در قشر وسيعي از جامعه بروز مي كند لذا اين گونه مراكز به منظور بهبود فرآورده هاي خود نياز به رعايت امور بهداشتي دارند و به همين جهت هر سال بخش مهمي از مخارج اين كارخانه ها را امور مربوط به تحقيقات بهداشتي تشكيل مي دهد.
با توجه به مشكلات موجود، عده اي به منظور سودجويي از موقعيت هاي به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتي در اين رابطه معضلات جامعه را تشديد مي نمايند و از همين جاست كه پديده اي تحت عنوان جرايم و تخلفات بهداشتي، درماني و دارويي مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ويژه قانونگذاران را به خود جلب كرده است بر اين اساس منظور از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كلية جرايمي است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نيز در رابطه با امور دارويي به وقوع مي پيوندد. بررسي ماهيت، مصايق و مجازات اين جرايم بالاخص در قانون تعزيرات حكومتي موضوع اين نوشتار است
فهرست مطالب
مقدمه ............................................................................................................ 1
فصل اول كليات ........................................................................... 7
مبحث اول: تاريخچه جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي.......................... 8
گفتار اول- دوران باستان..................................................................... 9
گفتار دوم- دوران اسلامي................................................................... 13
گفتار سوم- تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق ايران.. 17
مبحث دوم- ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و تفاوت آن با تخلفات
انتظامي ................................................................................................... 20
گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتي، درماني و دارويي.............................. 21
الف) مفهوم جرايم بهداشتي........................................................... 21
ب) مفهوم جرايم درماني ............................................................. 23
ج) مفهوم جرايم دارويي............................................................... 25
گفتار دوم- اركان تشكيل دهندة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي.......... 26
الف) عنصر قانوني ....................................................................... 27
ب) عنصر مادي ........................................................................... 29
ج) عنصر معنوي .......................................................................... 31
گفتار سوم- تفاوت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي با تخلفات انتظامي ........ 34
الف) تعريف تخلفات انتظامي ....................................................... 34
ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامي................................................... 35
ج) تخلفات انتظامي در امور پزشكي و دارويي ............................... 38
مبحث سوم- جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم...... 41
گفتار اول- جايگاه جرايم بهداشتي درماني و دارويي در طبقه بندي
حقوق جزاي اختصاصي ..................................................................... 41
گفتار دوم- جايگاه جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي از نظر مطلق و مقيد بودن........ 43
فصل دوم- مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي.. 49
مبحث اول- مصاديق جرايم بهداشتي....................................................... 50
گفتار اول- جرايم مربوط به بهداشت محيط........................................... 51
الف) جرايم عليه بهداشت عمومي................................................... 51
ب) جرايم مربوط به بهداشت اماكن عمومي .................................... 55
ج) جرايم مربوط به بهداشت مراكز تهيه و توليد و نگهداري و توزيع مواد
خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي................................................ 59
گفتار دوم- جرايم مربوط به تهيه، توزيع، نگهداري و فروش مواد خوردني،
آشاميدني، آرايشي و بهداشتي.............................................................. 62
الف) جرايم مربوط به تهيه و توليد مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي.................... 63
ب) جرايم مربوط به توزيع، عرضه و فروش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ......... 72
مبحث دوم- مصاديق جرايم درماني......................................................... 78
گفتار اول- جرايم مربوط به مداخلة غير مجاز در امور پزشكي و درماني . 79
گفتار دوم- جرايم مربوط به خودداري از پذيرش و ارائه خدمات به بيماران .......... 89
گفتار سوم- جرايم مربوط به اعمال سودجويانه در حرفة پزشكي............. 96
گفتار چهارم – جرايم مربوط به عدم رعايت ضوابط و مقررات حرفه اي . 106
مبحث سوم- مصاديق جرايم دارويي........................................................ 113
گفتار اول- جرايم مربوط به مداخله غيرمجاز در امور دارويي ................. 114
گفتار دوم- جرايم مربوط به سودجويي در امور دارويي.......................... 117
گفتار سوم- جرايم مربوط به خودداري متصديان امور دارويي از ارائه خدمات........ 121
گفتار چهارم- جرايم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارويي ........ 125
فصل سوم- مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي
و مراجع صالح براي رسيدگي به اين جرايم................................................ 135
مبحث اول – مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي.............................. 136
گفتار اول- تعريف مجازات و انواع آن در حقوق جزاي ايران.................. 136
الف) مفهوم مجازات....................................................................... 136
ب) انواع مجازات در حقوق جزاي ايران........................................... 138
گفتار دوم- ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي................ 142
گفتار سوم- انواع مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
در قانون تعزيرات حكومتي................................................................. 147
گفتار چهارم – تخفيف، تشديد و تبديل مجازات
در جرايم بهداشتي، درماني و دارويي .................................................. 153
الف) تخفيف مجازات................................................................. 153
ب) تشديد مجازات.................................................................... 154
ج) تبديل مجازات........................................................................ 156
گفتار پنجم- مجازات شركت و معاونت در جرايم بهداشتي، درماني و دارويي............ 157
مبحث دوم- مراجع صالح رسيدگي كننده جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
و نحوة حل اختلاف در صلاحيت.............................................................. 159
گفتار اول- محاكم ذي صلاح براي رسيدگي به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي.......... 159
گفتار دوم- اختلاف در صلاحيت...................................................................................... 161
نتيجه گيري ................................................................................................... 176
منابع و مآخذ.................................................................................................. 179


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
جرایم بهداشتی


جرایم درمانی


جرایم دارویی


قانون تعزیرات حکومتی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله تامين مالي طرحهاي تامين اجتماعي

تحقیق درمورد تاريخچه ايذه

ادوپرفیوم TOM FORD Tuscan Leather 50ml

368 تحلیل و بررسی آزمایشگاهی برای افزایش کارآیی

تحقیق درباره خستگی در ورزش و راههای مبارزه با آن

22 بهینه سازی آرایش شمع و دال تحت اثر توام

راز هايي درباره ي زنان

بررسی سیستم شکستگی ها و ارتباط آن با آبگذری سد

200 تحلیل حساسیت اتصال با صفحه انتهایی

دانلود ربات کلش اف کلنز مخصوص اندروید