دانلود رایگان


مقاله درمورد سفرنامه - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد صفحه : 9سفرنامه سفرنامه،نوعیگزارشاستکهنویسندهدرقالبآنمشاهداتخودراازاوضاعشهرهایاسرزمینهایی

دانلود رایگان
مقاله درمورد سفرنامهفرمت فایل: ورد- Word
مرجع فایل - قابل ویرایش )
سفرنامه سفرنامه،نوعیگزارشاستکهنویسندهدرقالبآنمشاهداتخودراازاوضاعشهرهایاسرزمینهاییکهبدانمسافرتکردهاستشرحمیدهدواطلاعاتیازبناهایتاریخی،مساجد،کتابخانهها،بازارها،بزرگان،آدابورسومملیومذهبیمردم،موقعیتجغرافیایی،جمعیت،آبوهوا،زباناهالی،مناطقیکهبازدیدنمودهاستدراختیارخوانندهمیگذارد. سفرنامههاگنجینهایازاطلاعاتهستندکهازطریقآنهاگاهمیتوانبهواقعیتهاییازوضعاجتماعی،سیاسی،اقتصادیادواریازتاریخمردمیامنطقهایپیبردکهدستیابیبهآنهاازطریقکتبتاریخیمیسرنیست. سفرنامههابستهبهآنکهمسافرتنویسندهازنوعسفرهاوسیاحتهایمعمولوگردشدرآفاقوانفسباشد،یاسیریدرونیومعنوی،بهدونوعذیلتقسیممیشود: سفرنامههایخیالی اینگونهازسفرنامههاکهاغلببهصورتقصهیاتمثیلبیانمیشود،گزارشیازذهنیاتنویسندهاستدربارهامریباطنیواعتقادی،نظیرآثاریچونکتابارداویرافنامه،کهموضوعآنسفرمعنوییامعراجیاستکهبرایارداویراف،مؤبدفرزانهزردشتی- معاصراردشیربابکان (224-241 م) پیشمیآیدواوضمناینسیاحتروحانی،ازجهنموبهشتدیدارمیکندومشاهداتخودرابراساساعتقاداتدینزردشتبهرشتهتحریرمیکشد،مانندسیریکهدانتهادیبنامورایتالیایی (1265-132 م) دراثرمعروفخودکمدیالهیبهدوزخوبرزخوبهشتدارد. یاسفرنامههایمنظومیچونمنطقالطیرفریدالدینعطارومصباحالارواحشمسالدینمحمدبردسیریکرمانی (قرنششمهجری) کهاولیقصهرمزیاستازسفرپررنجعارفسالکوگذشتناوازهفتشهرعشق،ودومیشرحمشاهداتومنازلسیروسلوکرابهوینشانمیدهد. سیاحتنامهسهجلدیابراهیمبیک،نوشتهزینالعابدینمراغهای (1255-1328 ه،ق) کهشرحسفرخیالیابراهیمبیکفرزندیکیازتجاربرزگآذربایجانمقیممصرمیباشد. دراینکتاب،ابراهیمبیکپسازمرگپدروبهتوصیهاوهمراهبالهلهاشیوسفعمو،بهآرزویزیارتمشهدمقدس،ازبندراسکندریهمصربهاستامبولمیرودوازراهباطوم،تفلیس،باکو،انزلی،ساری،مشهدسر،عشقآبادرهسپارمشهدمیشود. او دراینخطسیرطولانی،آنچهرادیدهوآنچهرابهسرشآمدهتفصیلمینگاردوبهمناسبتهمانواقعهوپیشآمد،اوضاعکلیمملکترابهبادانتقادیمیگیردوپسازپایانسرگذشتخوددرهرشهرومحل،خلاصهایزیرعنوان ایناستاجمالسیاحتقزوینیامراغهیاجاهایدیگر ازاوضاعوعاداتوگرفتاریهاوبدبختیهایآنجاذکرمیکندوتقریباًهمهجابااینعبارتخاتمهمیدهدکه مردهاند،ولیزندهوزندهاندولیمرده.... اینسیاحتنامهدرواقعدائرهالمعارفجامعاوضاعایراندراواخرقرنسیزدهمهجریاستکهباقلمیتندوبیپرواوبیگذشتتحریرشدهاست. ترجمهکتابهایینظیربیستهزارفرسنگزیردریا،دوردنیادرهشتادروز،مسافرتبهمرکززمین،نوشتهژولورن (Jules Verne) رماننویسفرانسوی (1828-1905 م)ازنوعسفرنامههایتخیلیعلمیبهشمارمیرود. سفرنامههایواقعی محتوایایننوعازسفرنامهها،شرحمسافرتهاییاستکهواقعاًعملیشدهاستونویسندگانخاطراتخودورخدادهاییراکهدرجریانسفرعیناًدیدهوشنیدهوباآنهامواجهشدهاند،بهرشتهتحریردرآوردهاند. نظیرسفرنامهناصرخسروقبادیانیکهشرحمسیرسفردوهزارودویستفرسنگیاستازبلختامصر،کهازراهمروونیشابوروسمنانوریوقزوینوآذربایجانوآسیایصغیروشاموفلسطینوحجازتاقاهرهپایتختمصرانجاممیگیرد،همچنینمسیربرگشتاوستازاینسفرکهپسازآخرینزیارتشازخانهخدادرسال 442 هجریازراهطائفویمنولحساءوبصرهوفارسواصفهانبهبلخمراجعتمیکندوجمعاًمدتهفتسال (از 437 تا 444 هجری) طولمیکشد. درایناثرکهناصرخسروآنراباانشاییروانودلانگیزنگاشتهاست،اطلاعاتدقیقوارزشمندیراازاوضاعجغرافیاییوتاریخیوآدابورسوممردمشهرهایمسیرمسافرتخودبهدستمیدهد. ترجمهسفرنامهمارکوپولوجهانگردایتالیاییکهباعنوان عجایب منتشرشدهاست،شاملشرحمسافرتاودرقرنهفتمهجری،ازراهآسیایصغیروایرانبهچینوگزارشیاستازمشاهداتنویسندهدرمسیرراهابریشمازچینوترکستانومغولستانوقسمتیازجنوبشرقیآسیا. سفرنامهابنبطوطه (703-770 ه) سیاحمعروفمراکشی،ازجملهسفرنامههایواقعیاستکهنویسندهازسفرهایطولانیخوددرشمالآفریقاوسرزمینهایمصر،شام،عراق،ایرانوسهبارسفراوبهمکهوزیارتخانهخداودیگرمشاهداتشازبحراحمر،یمن،آسیایصغیر،ماوراءالنهر،افغانستان،هندبنگالوآسامتاچینو .... اطلاعاتباارزشیرانگاشتهاست. ازویژگیهایاینسفرنامه،بیپیرایگیوسادگیسبکنگارشدربیانوقایعمیباشد. اینبطوطهدرسفرنامهخود: چهرهنگاریبهکمالوصادقدرتشریحاوضاع،وقایعوفرهنگاجتماعیشهرهاوکشورهاییاستکهازآنهابازدیدمیکندوچونفطرهبهمسایلمذهبیعلاقهایخاصدارد،درهرشهروکشوریکهواردمیشود،ابتدااماکنیراموردبازدیدقرارمیدهدکهمتعلقبهاولیاءوبزرگاندیناست. سفرنامهنویسیدرایران سفرنامهنویسیدرایران،اززمانصفویهموردتوجهقرارمیگیردوعلاوهبرآثاریکهتوسطسلاطینیچونناصرالدینشاهوپسراومظفرالدینقاجاروگروهیازرجالدرباریوسیاسیآناننوشتهمیشود،نظیرسفرنامهنظامالسلطنه (آجودانباشیفتحعلیشاه) بهکشورهایاتریش،فرانسهوانگلستانکهدرفاصلهسالهای 1254 و 1255 هجریصورتمیگیرد. وسیاحتنامهعلیخانامینالدوله (ف 1322 ه،ق) صدراعظممظفرالدینشاهقاجاربهمکهمعظمهوسفرنامهفرخخانامینالدوله (1230-1288 ه،ق) سفیرایراندراروپا،بهناممخزنالوقایعو..... ازسیاحاناروپایینیزکهازقرنهفدهمبهایرانمسافرتمیکنندواوضاعسیاسیواجتماعیوآدابورسوممردمماووضعدربارهایصفویوقاجاریهرادرآثارخودمنعکسمینمایند،سفرنامههایفراوانیباقیاستکهاغلبآنهابهزبانفارسیترجمهشدهاست. - سفرنامهبرادرانشرلی: آنتونیشرلیوروبرتشرلی،مأمورانانگلیسیکهدرزمانشاهعباسبزرگصفوی (حد: 985 ه،ق) عهدهدارکارهایسیاسیونظامیمختلفهستند. - سفرنامهژانشاردن (Jean Chardin) سیاحفرانسویباعنوان: سفربهایرانوهندشرقی کهدرفاصلهسالهای 1664 تا 1667 میلادینگاشتهشدهاست. - سفرنامهژانباتیستتاورنیه (Jean-Baptister Tavernier) جهانگردهلندیالاصلفرانسوی (1605-1689 م) بهممالکعثمانیوایرانوهند. - سفرنامهدکترادواردپولاک (1818-1891
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


استاتیک

تاريخچه ي ايدز

تحقیق درباره برنامه ریزی تحصیلی

استاتیک

مقاله درباره سنگ های قیمتی

بررسی کمک های مالی حکومت کویت و حدود تاثیرگذاری

عدالت در نهج البلاغه

دانلود مقاله پیرامون مدیریت علمی (فرمت فایل word

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حقوق حقوق بیمه

آمار