دانلود رایگان


مقاله درمورد سفرنامه - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد صفحه : 9سفرنامه سفرنامه،نوعیگزارشاستکهنویسندهدرقالبآنمشاهداتخودراازاوضاعشهرهایاسرزمینهایی

دانلود رایگان
مقاله درمورد سفرنامهفرمت فایل: ورد- Word
مرجع فایل - قابل ویرایش )
سفرنامه سفرنامه،نوعیگزارشاستکهنویسندهدرقالبآنمشاهداتخودراازاوضاعشهرهایاسرزمینهاییکهبدانمسافرتکردهاستشرحمیدهدواطلاعاتیازبناهایتاریخی،مساجد،کتابخانهها،بازارها،بزرگان،آدابورسومملیومذهبیمردم،موقعیتجغرافیایی،جمعیت،آبوهوا،زباناهالی،مناطقیکهبازدیدنمودهاستدراختیارخوانندهمیگذارد. سفرنامههاگنجینهایازاطلاعاتهستندکهازطریقآنهاگاهمیتوانبهواقعیتهاییازوضعاجتماعی،سیاسی،اقتصادیادواریازتاریخمردمیامنطقهایپیبردکهدستیابیبهآنهاازطریقکتبتاریخیمیسرنیست. سفرنامههابستهبهآنکهمسافرتنویسندهازنوعسفرهاوسیاحتهایمعمولوگردشدرآفاقوانفسباشد،یاسیریدرونیومعنوی،بهدونوعذیلتقسیممیشود: سفرنامههایخیالی اینگونهازسفرنامههاکهاغلببهصورتقصهیاتمثیلبیانمیشود،گزارشیازذهنیاتنویسندهاستدربارهامریباطنیواعتقادی،نظیرآثاریچونکتابارداویرافنامه،کهموضوعآنسفرمعنوییامعراجیاستکهبرایارداویراف،مؤبدفرزانهزردشتی- معاصراردشیربابکان (224-241 م) پیشمیآیدواوضمناینسیاحتروحانی،ازجهنموبهشتدیدارمیکندومشاهداتخودرابراساساعتقاداتدینزردشتبهرشتهتحریرمیکشد،مانندسیریکهدانتهادیبنامورایتالیایی (1265-132 م) دراثرمعروفخودکمدیالهیبهدوزخوبرزخوبهشتدارد. یاسفرنامههایمنظومیچونمنطقالطیرفریدالدینعطارومصباحالارواحشمسالدینمحمدبردسیریکرمانی (قرنششمهجری) کهاولیقصهرمزیاستازسفرپررنجعارفسالکوگذشتناوازهفتشهرعشق،ودومیشرحمشاهداتومنازلسیروسلوکرابهوینشانمیدهد. سیاحتنامهسهجلدیابراهیمبیک،نوشتهزینالعابدینمراغهای (1255-1328 ه،ق) کهشرحسفرخیالیابراهیمبیکفرزندیکیازتجاربرزگآذربایجانمقیممصرمیباشد. دراینکتاب،ابراهیمبیکپسازمرگپدروبهتوصیهاوهمراهبالهلهاشیوسفعمو،بهآرزویزیارتمشهدمقدس،ازبندراسکندریهمصربهاستامبولمیرودوازراهباطوم،تفلیس،باکو،انزلی،ساری،مشهدسر،عشقآبادرهسپارمشهدمیشود. او دراینخطسیرطولانی،آنچهرادیدهوآنچهرابهسرشآمدهتفصیلمینگاردوبهمناسبتهمانواقعهوپیشآمد،اوضاعکلیمملکترابهبادانتقادیمیگیردوپسازپایانسرگذشتخوددرهرشهرومحل،خلاصهایزیرعنوان ایناستاجمالسیاحتقزوینیامراغهیاجاهایدیگر ازاوضاعوعاداتوگرفتاریهاوبدبختیهایآنجاذکرمیکندوتقریباًهمهجابااینعبارتخاتمهمیدهدکه مردهاند،ولیزندهوزندهاندولیمرده.... اینسیاحتنامهدرواقعدائرهالمعارفجامعاوضاعایراندراواخرقرنسیزدهمهجریاستکهباقلمیتندوبیپرواوبیگذشتتحریرشدهاست. ترجمهکتابهایینظیربیستهزارفرسنگزیردریا،دوردنیادرهشتادروز،مسافرتبهمرکززمین،نوشتهژولورن (Jules Verne) رماننویسفرانسوی (1828-1905 م)ازنوعسفرنامههایتخیلیعلمیبهشمارمیرود. سفرنامههایواقعی محتوایایننوعازسفرنامهها،شرحمسافرتهاییاستکهواقعاًعملیشدهاستونویسندگانخاطراتخودورخدادهاییراکهدرجریانسفرعیناًدیدهوشنیدهوباآنهامواجهشدهاند،بهرشتهتحریردرآوردهاند. نظیرسفرنامهناصرخسروقبادیانیکهشرحمسیرسفردوهزارودویستفرسنگیاستازبلختامصر،کهازراهمروونیشابوروسمنانوریوقزوینوآذربایجانوآسیایصغیروشاموفلسطینوحجازتاقاهرهپایتختمصرانجاممیگیرد،همچنینمسیربرگشتاوستازاینسفرکهپسازآخرینزیارتشازخانهخدادرسال 442 هجریازراهطائفویمنولحساءوبصرهوفارسواصفهانبهبلخمراجعتمیکندوجمعاًمدتهفتسال (از 437 تا 444 هجری) طولمیکشد. درایناثرکهناصرخسروآنراباانشاییروانودلانگیزنگاشتهاست،اطلاعاتدقیقوارزشمندیراازاوضاعجغرافیاییوتاریخیوآدابورسوممردمشهرهایمسیرمسافرتخودبهدستمیدهد. ترجمهسفرنامهمارکوپولوجهانگردایتالیاییکهباعنوان عجایب منتشرشدهاست،شاملشرحمسافرتاودرقرنهفتمهجری،ازراهآسیایصغیروایرانبهچینوگزارشیاستازمشاهداتنویسندهدرمسیرراهابریشمازچینوترکستانومغولستانوقسمتیازجنوبشرقیآسیا. سفرنامهابنبطوطه (703-770 ه) سیاحمعروفمراکشی،ازجملهسفرنامههایواقعیاستکهنویسندهازسفرهایطولانیخوددرشمالآفریقاوسرزمینهایمصر،شام،عراق،ایرانوسهبارسفراوبهمکهوزیارتخانهخداودیگرمشاهداتشازبحراحمر،یمن،آسیایصغیر،ماوراءالنهر،افغانستان،هندبنگالوآسامتاچینو .... اطلاعاتباارزشیرانگاشتهاست. ازویژگیهایاینسفرنامه،بیپیرایگیوسادگیسبکنگارشدربیانوقایعمیباشد. اینبطوطهدرسفرنامهخود: چهرهنگاریبهکمالوصادقدرتشریحاوضاع،وقایعوفرهنگاجتماعیشهرهاوکشورهاییاستکهازآنهابازدیدمیکندوچونفطرهبهمسایلمذهبیعلاقهایخاصدارد،درهرشهروکشوریکهواردمیشود،ابتدااماکنیراموردبازدیدقرارمیدهدکهمتعلقبهاولیاءوبزرگاندیناست. سفرنامهنویسیدرایران سفرنامهنویسیدرایران،اززمانصفویهموردتوجهقرارمیگیردوعلاوهبرآثاریکهتوسطسلاطینیچونناصرالدینشاهوپسراومظفرالدینقاجاروگروهیازرجالدرباریوسیاسیآناننوشتهمیشود،نظیرسفرنامهنظامالسلطنه (آجودانباشیفتحعلیشاه) بهکشورهایاتریش،فرانسهوانگلستانکهدرفاصلهسالهای 1254 و 1255 هجریصورتمیگیرد. وسیاحتنامهعلیخانامینالدوله (ف 1322 ه،ق) صدراعظممظفرالدینشاهقاجاربهمکهمعظمهوسفرنامهفرخخانامینالدوله (1230-1288 ه،ق) سفیرایراندراروپا،بهناممخزنالوقایعو..... ازسیاحاناروپایینیزکهازقرنهفدهمبهایرانمسافرتمیکنندواوضاعسیاسیواجتماعیوآدابورسوممردمماووضعدربارهایصفویوقاجاریهرادرآثارخودمنعکسمینمایند،سفرنامههایفراوانیباقیاستکهاغلبآنهابهزبانفارسیترجمهشدهاست. - سفرنامهبرادرانشرلی: آنتونیشرلیوروبرتشرلی،مأمورانانگلیسیکهدرزمانشاهعباسبزرگصفوی (حد: 985 ه،ق) عهدهدارکارهایسیاسیونظامیمختلفهستند. - سفرنامهژانشاردن (Jean Chardin) سیاحفرانسویباعنوان: سفربهایرانوهندشرقی کهدرفاصلهسالهای 1664 تا 1667 میلادینگاشتهشدهاست. - سفرنامهژانباتیستتاورنیه (Jean-Baptister Tavernier) جهانگردهلندیالاصلفرانسوی (1605-1689 م) بهممالکعثمانیوایرانوهند. - سفرنامهدکترادواردپولاک (1818-1891
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درمورد چرا ترانسفورماتورها در زندگی

مقاله بررسی ميزان افسردگی امدادگران مرد جمعيت

مجموعه آموزشی زبان آلمانی با جنی برای سطح A2 با

مقاله درمورد تالاسمي

معرفی شرکت تجاری

مقاله درمورد ساختمان و عملكرد ليزوزوم و

فنون و صناعات ادبي

تحقیق درمورد بیماری هلندی

گزارش کارآموزی كنترل كيفيت (M.S.A, S.P.C)

پروژه کامل فست فود به زبان سی شارپ به همراه