دانلود رایگان


تحلیل فضایی موانع و محدودیت های توانمندسازی - دانلود رایگاندانلود رایگان فقر به عنوان يكی از مباحث مهم در ادبيات توسعه مطرح و زدودن فقر از يک جامعه يكی از اهداف اصلی توسعه­ي اقتصادي است (خالدي و پرمه، 1384: 57). بانک جهانی دلايل

دانلود رایگان
تحلیل فضایی موانع و محدودیت های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی .....چکیده
با توجه به این که امروزه توانمندسازی به یکی از مفاهیم اصلی توسعه پایدار تبدیل شده است و رابطه آن با توسعه پایدار به شکلی است که یا از اجزای آن یا عامل آن و یا معلول توسعه پایدار به حساب می­آید، لذا دستیابی به توسعه پایدار بدون توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه امکان­پذیر نیست. با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق تلاش گردیده است تا با تحلیل فضایی، موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد سیستان مورد کنکاش قرار گیرد. جامعه آماری تحقیق شامل روستاهای با بیش از 50 خانوار تحت پوشش کمیته امداد می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 40 روستا به عنوان حجم نمونه محاسبه گردید. روش تحقیق حاضر، توصيفي تحليلي و مبتنی بر بررسی منابع اسنادی، بررسی­های میدانی و تکمیل پرسشنامه بوده است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با کمک نرم­افزار ExpertChoiceو تحلیل­هایفضایی و آماری از طریق نرم افزارهایArcGISوSPSS استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق بر اساس آزمون ANOVA نشان داد که وابستگی به آب رودخانه هیرمند با میانگین 5020/0، مشکلات سازمانی با میانگین 4900/0، ویژگی­های شخصیتی و فردی سرپرست خانواده با میانگین 4365/0 و مشارکت با میانگین 4179/0 بعنوان بالاترین عوامل در موانع یا محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد شناخته شد. در همین راستا، دیگر نتایج تحقیق حاکی از آن است که بر اساس تحلیل های آماری، بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی با سایر روستاهای سیستان اختلاف معناداری وجود دارد.
کلید واژه­ها: خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، روستا، توانمندسازی، تحلیل فضایی، سیستان.
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق
1-6-1- مطالعات خارجی9
1-6-2- مطالعات داخلی11
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-1-1- فضا15
2-1-2- مکان در ارتباط با فضا16
2-1-3- سازمان فضایی17
2-1-4- توانمندسازی17
2-1-5- مشاركت19
2-1-6- توانمندسازي و بهسازي مشاركتي22
2-1-7- فقر و محروميت اقتصاد22
2-1-8- كارآفرينيروستايي23
2-1-9- توسعه23
2-2-1- تاریخچه و مبانی نظری مطالعات فقر26
2-2-2- دیدگاه های مرتبط با کارآفرینی30
2-2-3- ديدگاه جامعه شناختي و جمعيت شناختي30
2-2-4- ديدگاه روانشناختي31
2-2-5- ديدگاه اقتصادي (کارآفريني درون تئوري اقتصادي)31
2-2-6- ديدگاه توسعه اي و محيطي33
2-2-7- ديدگاه نهادي33
2-3-1- دیدگاه روانشناختی34
2-3-2- دیدگاه جامعه شناختی34
2-3-3- دیدگاه علوم سیاسی35
2-4-1- رویکردهای نظری توانمندسازی36
2-4-2- فرآیند توانمندسازی37
2-4-3- چارچوب توانمندسازی38
2-4-4- حوزه های توانمندسازی مددجویان40
2-4-5- ساماندهی افراد و ایجاد تشکل42
2-4-6- رويكردهاي سازماني43
2-4-7- نظريه هاي گونه ی اول44
2-4-8- نظريه هاي گونه ی دوم45
2-4-9- نظريه هاي گونه ی سوم45
2-4-10- نظريه هاي گونه ی چهارم45
2-4-11- نوع شناسی کمیته امداد امام خمینی (ره)46
2-4-12- اهمیت موضوع توانمندسازی در کمیته امداد امام خمینی (ره)48
2-4-13- جایگاه کمیته امداد در توانمندسازی مددجویان تحت پوشش این نهاد49
2-4-14- توانمندسازی مددجویان50
2-4-15- عوامل موثر بر توانمندسازی خانواده های تحت حمایت کمیته امداد51
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1-1- موقعیت، حدود و وسعت منطقه مورد مطالعه56
3-1-2- توپوگرافی و ژئومورفولوژی58
3-1-3- اقلیم59
3-1-4- منابع آب64
3-2-1- جمعیّت و ویژگیهای آن70
3-4-1- روش پژوهش76
3-4-2- جامعه آماري و تعداد نمونه77
3-4-3- شاخصهای تحقیق80
3-4-4- روش و ابزار گردآوري دادهها و اطلاعات83
3-4-5- شیوه تجزیه و تحلیل داده‎ها83
3-4-6- مدل تصمیم‎گیری چند شاخصه (MCDM)84
3-4-7- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)86
3-4-8- روایی و پایایی ابزار تحقیق90
فصل چهارم: یافته­های تحقیق
4-1-1- وضعیت سنی پاسخگویان94
4-1-2- وضعیت جنسی96
4-3-1- وضعیت سواد96
4-2-1- علل قرار گرفتن تحت پوشش کمیته امداد98
4-2-2- روند تغییرات خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد99
4-3-3- شدت اثرات موانع یا محدودیتهای مطرح در توانمندسازی خانوارهای روستایی.............................103
فصل پنجم: جمع­بندی و نتیجه گیری
فصل ششم: فهرست منابع
جدول ‏3‑1: تعداد بخشها، دهستانها و آبادیهای منطقه سیستان.58
جدول ‏3‑2: وضعیت جمعیتی دهستانهای منطقه سیستان، 1390.71
جدول ‏3‑3: نسبت جنسی در دهستانهای مورد مطالعه در سال 1390.73
جدول ‏3‑4: بعد خانوار به تفکیک دهستانها مورد مطالعه در سال 1390.74
جدول ‏3‑5: تعداد افراد باسواد در دهستانهای مورد مطالعه.75
جدول ‏3‑6: روستاهای مورد مطالعه به تفکیک خانوار و تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد.79
جدول ‏3‑7: شاخص های مطرح در بررسی موانع و محدودیت‎های توانمندسازی اقتصادی81
جدول ‏3‑8: شاخص های مطرح در بررسی موانع یا محدودیت‎های توانمندسازی اجتماعی82
جدول ‏3‑9: ماتریس تصمیم‎گیری84
جدول ‏3‑10: اعداد مقایسه دو به دوی فاکتورها در مدل (AHP)88
جدول ‏3‑11: بررسی میزان آلفای کرونباخ مولفه های پژوهش.91
جدول ‏4‑1: توزیع سنی نمونه های آماری95
جدول ‏4‑2:توزیع جنسی نمونه های آماری96
جدول ‏4‑3: وضعیت سواد افراد پاسخگویان.96
جدول ‏4‑4: علل قرارگیری خانوارهای مورد مطالعه تحت پوشش کمیته امداد98
جدول ‏4‑5: روند حمایت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد طی دهه 90-1375.99
جدول ‏4‑6: فراوانی، میانگین وزنی و انحراف معیار شاخص های بعد اقتصادی101
جدول ‏4‑7: فراوانی، میانگین وزنی و انحراف معیار شاخص های بعد اجتماعی102
جدول ‏4‑8: شدت اثرات موانع یا محدودیت های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی105
جدول 4‑9: خلاصه تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین ها106
جدول ‏4‑10: ضرایب و نتایج مقایسه میانگین، انحراف معیار و خطای استاندارد با عامل ها.107
جدول ‏4‑11: آزمون Scheffe برای رتبه بندی عامل ها107
جدول ‏4‑12: خلاصه تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین عاملهای موثر109
جدول 4‑13: ضرایب و نتایج مقایسه میانگین، انحراف معیار و خطای استاندارد با عامل ها.110
جدول ‏4‑14: آزمون شفه برای رتبه بندی عامل ها111
جدول ‏4‑15: نتیجه آزمون یو من – ویتنی بر شدت اثرات محدودیت های توانمندسازی خانوارها112
جدول ‏4‑16: میانگین شدت اثرات موانع توانمندسازی خانوارهای روستایی.112
شکل ‏1‑1: مدل مفهومی بیان مسأله تحقیق7
شکل ‏2‑1: چارچوب توانمندسازی.40
شکل ‏2‑2: جایگاه امداد در سازمانهای غیردولتی.47
شکل ‏2‑3: نقش سازمانی کمیته امداد48
شکل ‏2‑4: نقش سازمانی کمیته امداد .50
شکل ‏3‑1: موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه در ایران، استان و منطقه سیستان 57
شکل ‏3‑2: دمای هوای ماهانه شهرستان زابل طی دوره آماری 1390-137060
شکل ‏3‑3: میزان بارندگی ماهانه شهرستان زابل دوره آماری1390-137061
شکل ‏3‑4: میانگین رطوبت نسبی ماهانه شهرستان زابل طی دوره آماری 1390-137062
شکل ‏3‑5: پراکنش جغرافیایی رودخانه های منتهی به منطقه سیستان.67
شکل ‏3‑6: پراکنش روستاهای نمونه به تفکیک دهستان.78
شکل ‏3‑7: وزنهای حاصل از مقایسه زوجی معیارهای مورد مطالعه.89
شکل ‏4‑1:توزیع سنی پاسخگویان.95
شکل ‏4‑2: وضعیت سواد افراد پاسخگویان.97
شکل ‏4‑3: علل قرار گیری تحت پوشش کمیته امداد.99
شکل ‏4‑4: شدت اثرات موانع یا محدودیتهای مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی.104
شکل ‏4‑5: نمودار میانگین شدت اثرات موانع یا محدودیت مطرح در توانمندی اقتصادی خانوارها.104
شکل ‏4‑6: نمودار میانگین شدت اثرات موانع یا محدودیت مطرح در توانمندی اقتصادی خانوارها104
1-1- طرح و بیان مسئله تحقیق

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تحلیل فضایی موانع و محدودیت ها


توانمندسازی اقتصادی


اجتماعی خانوارهای روستایی


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره زندگی نامه آیت الله سید علی قاضی

دانلود پایان نامه آماده درباره بررسی فرآیند

دانلود پاورپوینت آروماتراپی

Handbook of Automotive Power Electronics and Motor Drives

نقشه قسمت Sprocket از دستگاه Coil Opener

مقاله اخلاق و آداب دانشجویی

دانلود کارورزی آماده در قالب word با عنوان کارورزی

تحقیق درباره تب دانگ

خصوصی سازی در آموزش عالی و بررسی پیامدهای

دانلود پروژه بررسي انواع تجهيزات خانواده FACTS