دانلود رایگان


بررسي ارتباط ميان هورمون هاي تيروئيدي، ميزان - دانلود رایگاندانلود رایگان حيوانات اهلي به عنوان سرمايه­اي ملي و ذخاير استراتژيک بومي يک کشور محسوب مي­شوند. استان خوزستان با اينکه يک منطقه نفت خيز است و در غالب اوقات سال داراي آب

دانلود رایگان
بررسي ارتباط ميان هورمون هاي تيروئيدي، ميزان آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز و برخي عناصر کم نياز سرم خون گاوميش¬هاي خوزستان....
عنوان: بررسی ارتباط بین هورمون­های تیروئید، میزان آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و برخی عناصر کم­نیاز سرم خون گاومیش­های خوزستان
چکیده
ز به ميزان كم در بدنيافت مي­شوند، اما براي فعاليت سيستم­هاي آنزيمي موثر در فرآيندهاي متابوليكي ضروري مي­باشند. هورمون­هاي تيروئيدي به عنوان تنظيم كنندههاي مهم متابوليسم مي­توانند تحت تاثير تغييرات عناصر کم­نیاز و میزان آنزيم­هاي آنتياكسيدان قرار گيرند. بدينمنظورارتباطاحتماليميانآنزيم سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، هورمون­های تیروئیدی و برخی عناصر کم­نیاز در 29 راس گاومیش با میانگین سنی و وزنی یکسان بررسيگرديد. پس از خونگيري از وريدوداجوجداسازيسرم و پلاسما، هورمون­های تیروئیدی شامل: تيروکسين (T4) تري‏يدوتايرونين(T3) و T3Uptake و عناصر کم نیاز شامل: مس، روی، منگنز، و آهن توسط دستگاه جذب اتمی و میزان آنزیم سوپراکسید دیسموتاز(SOD) توسط کیت الایزا اندازه گیریشدند. آزمون همبستگی پیرسون نشان داده بين غلظت سرمي منگنز و هورمون T3Uptake (05/0>p و 36/-0=r) و ميزان مس و منگنز سرم (05/0>p و 33/-0=r) همبستگي منفي معني داري وجو دارد بدينمعني كه با افزايش غلظت هورمون T3Uptake غلظت منگنز سرم نيز کاهش مي­يابد و برعکس. همچنينباافزايشميزانمسسطحسرمي منگنز کاهش مييابد. همبستگيمثبتمعنيداريميان هورمون­های T3Uptake با T3 (36/0=r و 05/0>P) و T3Uptake با T4 (93/0=r و 05/0>p) و میزان منگنز و روی (40/0=r و 05/0>p) سرم مشاهدهشد. بدينمعني كه با افزايش غلظت هورمونT3و T4 درصد T3Uptake افزایش مييابد. بین میزان هورمون­های تیروئیدی و عناصر کم­نیاز با آنزيم سوپراکسید دیسموتاز (SOD) همبستگي معني داري مشاهده نشد (05/0
واژه های کلیدی: هورمونهايتيروئيدي،سوپراكسيدديسموتاز، عناصرکم نیاز، ،سرم، گاومیش خوزستان
فصل اول
1-1 مقدمه
[1] (T4) و تري­يدوتيرونين[2] (T3) را ترشح مي­کند. هر دوي اين هورمون­ها سرعت متابوليک بدن را افزايش مي­دهند. مهمترين کار تيروئيد گرفتن يد از خون، ترکيب کردن آن با آمينواسيد تايروزين و توليد T4و T3 است. هورمون هاي تيروئيدي نقش مهمي در رشد، تقسيم سلولي و تنظيم متابوليسم پايه بدن دارند. تاكنون نقش هورمون هاي تيروئيدي و ارتباط آن با متابوليسم برخي تركيبات شناخته شده است. هورمون­هاي تيروئيدي تقريباً تمام جنبه­هاي متابوليسم کربوهيدرات­هااز جمله دريافت گلوکز توسط سلول­ها، تقويت گليکوليز و گلوکونئوژنز را تحريک مي­کنند (گايتون و هال[3]، 2006).
[4]، 1999). امروزه کاملا مشخص شده است که مواد معدني به همان اندازه که در روندهاي توليد مثل حيوان ماده دخالت دارند، در فيزيولوژي توليد مثل دام­‏هاي نر نيز موثرند. نقش کليدي عناصر کم نیاز مثل مس، سلنيوم و روي در توليد مثل قوچ و بز نر مشخص شده است (وازکوئز آرميجو و همکاران[5]، 2011). منگنز عنصري است که تقريبا در اکثر سيستم ‏هاي آنزيمي دخالت دارد (سويک و همکاران[6]، 2007). روي از عناصر کمياب مهم در تغذيه حيوانات مي‏‏باشد. اين عنصر داراي عملکردهاي متعدد بيولوژيکي مي‏‏باشد. روي نقش مهمي در فعاليت بسياري از سيستم­‏هاي آنزيمي دارد. نقش روي در اسپرم ‏سازي و بلوغ آنها مشخص شده است (ري و همکاران، 2010). عناصر کم­نیاز نقش مهمي در متابوليسم کربوهيدرات ‏ها، پروتئين­‏ها، چربي­ها و نيز فعاليت­‏هاي آنزيمي دارند (وازکوئز آرميجو و همکاران، 2011). مس يک عنصر کم نیاز ضروري براي فعاليت بسياري از آنزيم­‏ها مثل سوپراکسيد ديسموتاز مي‏‏باشد. اسپرم پستانداران داراي مقادير زيادي اسيدهاي چرب غيراشباع هستند که براحتي مي‏‏توانند پراکسيده شوند. آنزيم سوپراکسيدديسموتاز از اين پراکسيده شدن محافظت مي‏‏کند (عيدي و همکاران[7]، 2010).
[8] (SOD) عليهاكسيدانت­هافعالمي­شوند (نيلسن و ميلن[9]، 1993). نقشآنزيمسوپراكسيدديسموتازدرمتابوليسمبرخي عناصر کم نياز شناخته شده است. از آنجايي­که هورمون­هاي تيروئيدي به عنوان تنظيم کننده­هاي مهم متابوليسم مي­توانند تحت تأثير تغييرات عناصر کم نياز و فعاليت آنزيم­هاي آنتي­اکسيدان قرار گيرند، هدف از مطالعه­ي حاضر بررسي ارتباط ميان هورمون­هاي تيروئيدي، ميزان آنزيم آنتي­اکسيدان سوپراكسيدديسموتاز و برخي عناصر کم­نياز سرم خون گاوميش­هاي خوزستان است.
2-1 فرضيه ها
3-1 اهداف
1-3-1 اهداف اصلي
2-3-1 اهداف فرعي
3-3-1 نوآوري:
فصل دوم
مروري بر پژوهش‏هاي انجام شده
1-2 رده بندي گاوميش از نظر جانور شناسی
[10]، زير سلسله پرسلولي­ها[11]، دسته طنابداران[12]، شاخه مهره­داران[13]، رده پستانداران[14]، راسته سمداران[15]، زير راسته زوج سمان[16]، گروه نشخوارکنندگان[17]، خانواده تهي­شاخان زير خانواده گاوسانان قرار دارد. (بورقس،2005).
1-1-2 گاوميشآسيايي(بوبالوس)
2-1-2 گاوميش آفريقايي (سين سه روس)
2-2 طبقه بندي گاوميش بر اساس محيط زيست
1-2-2 گاوميش باتلاقي[18]
-2-2 گاوميش رودخانه­اي
3-2 پراکندگي گاوميش
1-3-2 پراکندگي گاوميش در جهان
2-3-2 پراکندگي گاوميش در ايران
3-3-2 گاوميش در خوزستان
[19] ،1988).
.
4-2 سازگاري گاوميش
1-4-2 خلق و خو و رفتار گاوميش
2-4-2 ويژگي هاي رفتاري و جايگاه پرورش گاوميش
[20]، 2005). گاوميش علاقه زيادي به آب­تني در استخر و رودخانه و گودالهاي آب دارد و معمولاً پس از مدتي چرا خود را به آب رسانده و در آن غوطه ور مي­شود. گاوميش براي فرار از حشرات موذي نيز به آب پناه مي برد و با آغشته کردن سطح بدن به گل و لاي خود را از آسيب آفتاب و حشرات گزنده در امان نگه مي­دارد. شرايط آب و هوايي مطلوب براي رشد و توليد مثل گاوميش درجه حرارت 13 تا 18 درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي 55 تا 65 درصد مي باشد (رشنوادي و همکاران ، 1388).
3-4-2 انواع فراورده­هاي گاوميش
5-2 غده تيروئيد
[21]، 2010). تکامل غده تيروئيد در دوران جنيني در تمام گونه­ها شبيه و يکسان است، در اين زمان غده تيروئيد از دستگاه گوارش جدا شده و تمايز مي­يابد و بدنه گرانولوز آن از توسعه يک چين­خوردگي که در بافت حلق وجود دارد حاصل مي­گردد. پس از تولد غده تيروئيد در ناحيه قدامي ناي قرار مي­گيرد. اين غده در هر دقيقه پنج سي­سي به ازاء هر گرم وزن خود خون دريافت مي­کند. عصب پاراسمپاتيک تيروئيد از عصب راجعه منشعب شده و تنظيم خون­رساني اين غده را بر عهده دارد. غده تيروئيد به مايع لنفاوي غني از پروتئين­هاي يد­دار دسترسي دارد که اين امر مي­تواند با توانايي ويژه اين غده در جذب مقادير زياد يد در ارتباط باشد (واتسون[22]، 2003).
1. Paludestris
[19].Singh
[21]. Beyzai And Adibmoradi
[22].Watson


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
هورمون هاي تيروئيدي


ميزان آنزيم سوپراکسيدديسموتاز


عناصرکم نيازسرم خون گاوميش


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی اثر استرس گرمایی بر غلظت هورمون‌های تیروئیدی شاغلین در ...

جهت تعیین ارتباط میان داده های قبل و بعد ... ۷۰ بررسی اثر استرس گرمایی بر غلظت
هورمون های تیروئیدی. ... در میزان متابولیسم هورمون های تیروئیدی در هنگام استرس.

662 K - مجله علمی پزشکی جندی شاپور

کاری مادرزادی تیروئید با گروه کنترل و نیز بررسی ارتباط هورمون لپتین با. هورمون.
های. T4. و. TSH .... همکاران آورده شده است که یک ارتباط احتمالی میان لپتین. و. غد ....
داری با هم نداشتند. ) جدول. (2 . همبستگی بین. میزان لپتین با هورمون. های. T4. و. TSH.

662 K - مجله علمی پزشکی جندی شاپور

کاری مادرزادی تیروئید با گروه کنترل و نیز بررسی ارتباط هورمون لپتین با. هورمون.
های. T4. و. TSH .... همکاران آورده شده است که یک ارتباط احتمالی میان لپتین. و. غد ....
داری با هم نداشتند. ) جدول. (2 . همبستگی بین. میزان لپتین با هورمون. های. T4. و. TSH.

بررسی ارتباط شاخص توده بدنی با لپتین و سایر پارامترهای هورمونی ...

5 مارس 2016 ... و ارتباط. BMI. با عوامل هورمونی ارزیابی گردید. نتایج. : درکلیه نمونه. ،ها. میانگین سن
، .... های پلی. کیستیک که. BMI. کمتر از نرمال دارند، میزان موفقیت در. سیکل. های
درمانی، ..... کاری تیروئید با افزایش وزن و پ. رکاری تیروئید با .... Relation
between Body mass index before pregnancy and weight gain during ...

بررسي ارتباط بين فريتين سرم و گواتر، ميزان يد ادرار و غلظت سرمي ...

... سرم و گواتر، ميزان يد ادرار و غلظت سرمي هورمون هاي تيروئيد در دانش آموزان كشور ...
اما غلظت فريتين در ميان جمعيت اين سه دسته استان تفاوت آماري معني داري نداشت.

بررسی ارتباط کم خونی فقرآهن وهیپوتیروئیدی اولیه

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﯽ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﯿﻦ ﮐـﻢ ﺧـﻮﻧﯽ ﻓﻘـﺮآﻫﻦ و. ﻫﯿﭙﻮﺗﯿﺮوﺋﯿﺪي ... ﻫﻮرﻣــﻮن. ﻫــﺎي. ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪي
روي. ﺧﻮن. ﺳـﺎزي. ﻧﯿـﺰ. ﻣـﺆﺛﺮ. ﻫﺴـﺘﻨﺪ. در. ﻣﯿـﺎن ﺑﯿﻤـﺎران ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻫﯿﭙﻮﺗﯿﺮوﺋﯿﺪﯾﺴـ. آﻢ. ﻧﻤـﯽ. ﻧﻮر .... ﻫــﺎي.
ﺧــﻮﻧﯽ. ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ. در اﯾـﻦ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻣﻞ ﭘـﻨﺞ ﻣـﻮرد زﯾـﺮ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ. ﻫﺮﮐﺪام. ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﺑـﻪ.

نقش هورمون‌های تیروئید در سیستم عصبی مرکزی - مجله علوم اعصاب ...

2 سپتامبر 2017 ... هورمون هاي تیروئید اثر مهمي در تکامل و بلوغ سیستم عصبي مرکزي پستانداران قبل
و ... در سـلول های بنیـادی جنینـی عصبـی T4 بـه میـزان کمتـری ... توســط هورمــون
تیروئیــد و بررســی 6تنظیــم نورون زايــي ..... از کاهــش ايــن ارتبــاط و حتــی عــدم
وجــود ارتبــاط بیــن ..... Lack of association between thyroid disorders.

تفسیر نتایج آزمایش تیروئید - باشگاه خبرنگاران

14 مه 2017 ... دريچه فناوری · اخبار داغ فضای مجازی · دانلود · دنیای ارتباطات .... TSHرا می توان به "
موتور" غده تیروئید تشبیه کرد که میزان هورمون تیروئید، سنتز و انتشار آن به داخل
بدن را تعیین می کند. ... علاوه بر خواندن TSH بالا، کم کاری تیروئید نیز بسیاری از
نشانه های ... بررسی کنید که آیا T4 شما در محدوده طبیعی است.

بررسی اثر لوتیروکسین بر خونریزی رحمی در زنان با ... - طب جنوب

هورمون. های. تيروئيد. بر. قاعدگي،. مصرف. لوتيروکسين. در. زنان. يو. تيروئيد. ممكن.
اس ... تفاوت. معناداری. بين. ميزان. بهبودی. در. دو. گروه. نسبت. به. پيش. از. درمان. وجود
. نداشت .... در. میان. زنان. مبتال. به. اختالل. قاعدگی،. ۱۱. درصد. کم. کاری. تیروئید. ۱و
. درصد ..... میزان. هورمون. های. تیروئید. در. سطح. اندومتر. ارتباط. معکوسی. با. سطح.

بررسي ارتباط ميان هورمون هاي تيروئيدي،برخي آنزيم هاي آنتي اكسيدان و ع

معني دار مشاهده شده ميان ميزان برخي عناصر كمياب و هورمون هاي تيروئيدي مي تواند به
دليل نقش كليدي ... بررسي منابع موجود نشان مي دهد كه تاكنون در زمينه ارتباط.

10 نشانه درست کار نکردن تیروئید - جام جم

16 دسامبر 2015 ... به نظر می رسد ارتباط مستقیمی میان روده و تیروئید وجود دارد، پس وضعیت مزاج می ...
در مورد کم کاری تیروئید، این غده هورمون های کمتری تولید می کند که برای ... اما
پرکاری تیروئید (ناشی از غذاهای خاص، یعنی کربوهیدرات ها)، میزان این هورمون ...
قلبی دارید، باید وضعیت تیروئید شما توسط پزشک متخصص بررسی شود.

تغییرات هورمون های تیروئیدی در فصل تولیدمثل گربه کوسه لکه دار ...

ماهیان اســتخوانی )2( و ماهیان غضروفی )3( بررسی شده است که سبب ... هورمون هــای
تیروئیــدی با افزایش میــزان جذب غــذا و افزایش فعالیت. آنزیم های روده ای، ... T در
میان دو جنس نر و ماده نیز مشــابه تغییرات4 تغییــرات هورمون .... جنیــن ارتباط دارد )
Roy .

تاثیر کم کاری تیروئید بر میزان عناصر کمیاب مس و روی در مایع منی ...

زمينه و هدف: هورمون های تیروئیدی در تنظیم رشد سلولی، متابولیسم و میزان عناصر بدن
نقش دارند. ... هدف از این مطالعه بررسی اثر کم کاری تیروئید بر میزان مس و روی در
مایع منی موش صحرایی بود. ..... در یک مطالعه، ارتباط معنی دار بین غلظت مس وزیکول.

پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی ارتباط میان هورمونهای تیروئیدی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی ارتباط میان هورمونهای تیروئیدی، میزان آنزیم
سوپراکسید دیسموتاز و برخی عناصر کم نیاز سرم خون گاومیش های خوزستان.

بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و کم کاری تیروئید در بیماران ...

ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ. زﻧﺪﮔﻲ و ﻛﻢ ... دﻛﺘﺮاي آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ،. ،. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ... ﻛﺎري ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﺳﻨﺪرﻣﻲ
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻧﻘـﺺ در. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮرﻣﻮن. ﻫﺎي ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ رخ ﻣﻲ .)1( دﻫـﺪ. اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري ﻛـﻪ.

بررسی اثردود موتورهای دیزلی بر سطح سرمی هورمون‌هایT3، T4 و ...

مقدمه: مطالعات بیانگر ارتباط میان دود موتور گازوییل سوز و اختلالات اندوکرینی می
باشند. هدف این مطالعه ... موتورهای دیزلی بر سطح سرمی هورمون های ، و تستوسترون در
موش های صحرایی نر می باشد. ... هرگونه کاهش و یا افزایش در میزان هورمون های تیروئیدی
.

درمان کم‌ کاری تیروئید با ۱۳ روش طبیعی | چطور

اگر به میزان کافی چربی و کلسترول مصرف نکنید، عدم تعادل هورمونی در بدن تشدید
می شود. با مصرف چربی‌های ... آدرنال ایجاد می‌شود. ارتباط تنگاتنگی میان تیروئید و
غده‌ی آدرنال وجود دارد و معمولا در درمان کم‌کاری تیروئید، عملکرد این غده نیز بررسی
می‌شود. ... در این هفته های آخر سرگیجه ی شدید داشته ام واین سرگیجه ها دچار سر درد شده
اند

مقاله بررسی همبستگی بین پروفایل چربی سرم و هورمون های تیروئیدی ...

در این بررسی همبستگی معنی دار قوی بین (r=0.799 ,P<0.01)fT4 وT4 و بین (r=0.69
... در مورد ارتباط بین هورمون های تیروئیدی با میزان پروفایل چربی سرم، با LDL و ...

ﻋﻤﻠﻜﺮد ارﺗﺒﺎط ﺁن ﺑﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﮔﻮاﺗﺮ ( ﺳﺎل ) ﲰﻨﺎ

9 آگوست 2018 ... ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﮔﻮاﺗﺮ. و. ارﺗﺒﺎط ﺁن ﺑﺎ. ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﺗﲑوﺋﻴﺪ. در. آﻮدآﺎن دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ. ﲰﻨﺎن. (. ﺳﺎل .... هﻮرﻣﻮن
. هـﺎي ﺗﲑوﺋﻴـﺪ اﺳـﺖ آـﻪ در. ﺷــﲑﺧﻮاران و. اﻃﻔــﺎل ﻣﻮﺟــﺐ ﻋﻘــﺐ. ﻣﺎ. ﻧﺪﮔﻲ. رﺷﺪ.

علائم و درمان تیروئید - نمناک

تیروئید و علائم تیروئید و بیماری تیروئید و عوارض تیروئید و درمان کم کاری
تیروئید و ... غده تیروئید از ید موجود در غذاها، هورمون تیروئید را تولید میکند که
سرعت ... می شود، یعنی میزان تولید هورمون تیروئید توسط غده هیپوفیز کنترل می
گردد. ... وقتی سطح هورمونها خیلی پایین یا خیلی بالا برود نشانه های این اختلال را در
سطح ...

بررسی اثر سطوح مختلف ويتامینDجیره بر شاخص های تیروئیدی ماهی ...

23 ا کتبر 2014 ... مطالعـه نشـان داد كـه هورمـون هـای تیروئیـدی ماهـی كپـور معمولی. D(، تقريبـاَ ... در
Tافـزوده شـده بـه جیـره قـرار گرفتـه انـد؛ بـه طـوری كـه میـزان 3 .... و بــرای بررســی
اختــالف معنــی دار میــان ... بیولوژیکـی و مکانیـزم هـای موثـر بـر ارتبـاط.

مقاله بررسی همبستگی بین پروفایل چربی سرم و هورمون های تیروئیدی ...

در این بررسی همبستگی معنی دار قوی بین (r=0.799 ,P<0.01)fT4 وT4 و بین (r=0.69
... در مورد ارتباط بین هورمون های تیروئیدی با میزان پروفایل چربی سرم، با LDL و ...

مطالعه کم خونی در مبتلایان به کم کاری تیرویید - مجله علمی سازمان نظام ...

ارتباط معنی داری بین پارامترهای خونی و مدت بیماری وجود. نداشت. از سوی ... یک عامل
خون ساز وجود دارد. هورمون های. گرفت. برای بررسی های آماری، از نرم افزار. SPSS ویرایش
... ۰۱۷=P). میزان هماتوکریت .... تیرویید در میان رده گلبول های قرمز خون. پیدا می شود ...

عرب بر کارکرد غده تیروئید در نریان بررسی اثر سن و فصل

7 نوامبر 2015 ... بررسی. اثر سن و فصل بر تغییرات. غلظت هورمون. های تیروئیدی. 3. T،. 4. T،. مق ... <
P(. در تابستان غلظت. 4. T. و میزان. اندیس تیروکسین آزاد. در رده سنی. 2. تا. 6 ..... در
این تحقیق، همچنین ارتباط بین سن و عملکرد غده. تیروئید در دو ...

ﻋﻤﻠﻜﺮد ارﺗﺒﺎط ﺁن ﺑﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﮔﻮاﺗﺮ ( ﺳﺎل ) ﲰﻨﺎ

9 آگوست 2018 ... ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﮔﻮاﺗﺮ. و. ارﺗﺒﺎط ﺁن ﺑﺎ. ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﺗﲑوﺋﻴﺪ. در. آﻮدآﺎن دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ. ﲰﻨﺎن. (. ﺳﺎل .... هﻮرﻣﻮن
. هـﺎي ﺗﲑوﺋﻴـﺪ اﺳـﺖ آـﻪ در. ﺷــﲑﺧﻮاران و. اﻃﻔــﺎل ﻣﻮﺟــﺐ ﻋﻘــﺐ. ﻣﺎ. ﻧﺪﮔﻲ. رﺷﺪ.

تغییرات هورمون های تیروئیدی در فصل تولیدمثل گربه کوسه لکه دار ...

ماهیان اســتخوانی )2( و ماهیان غضروفی )3( بررسی شده است که سبب ... هورمون هــای
تیروئیــدی با افزایش میــزان جذب غــذا و افزایش فعالیت. آنزیم های روده ای، ... T در
میان دو جنس نر و ماده نیز مشــابه تغییرات4 تغییــرات هورمون .... جنیــن ارتباط دارد )
Roy .

هورمون های تیرویید و اهمیت سنجش T3 - جزیره دانش

با وجودی که میزان ترشح T3 از غده تیروئید بسیار ناچیز است، این هورمون نقش اصلی
را ایفا می کند. قسمت اعظم T3 موجود در خون از تبدیل T4 به T3 در بافت های محیطی از ...

ایرنا - افزایش خطر ضربان نامنظم قلب با میزان بالای هورمون تیروئید

23 ا کتبر 2017 ... بر این اساس، بررسی وضعیت هورمون تیروکسین آزاد می تواند به ... تحریک کننده
تیروئید که توسط غده هیپوفیز آزاد می شود، هورمون های تیروئید مورد ... ضربان نامنظم
قلب در میان افرادی پرداختند که سطح هورمون تیروئید آنها در ... این مطالعه نشان داد که
حتی اندکی افزایش در سطح هورمون تیروئید با افزایش خطر ارتباط دارد.

نقش هورمون‌های تیروئید در سیستم عصبی مرکزی - مجله علوم اعصاب ...

2 سپتامبر 2017 ... هورمون هاي تیروئید اثر مهمي در تکامل و بلوغ سیستم عصبي مرکزي پستانداران قبل
و ... در سـلول های بنیـادی جنینـی عصبـی T4 بـه میـزان کمتـری ... توســط هورمــون
تیروئیــد و بررســی 6تنظیــم نورون زايــي ..... از کاهــش ايــن ارتبــاط و حتــی عــدم
وجــود ارتبــاط بیــن ..... Lack of association between thyroid disorders.

بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و کم کاری تیروئید در بیماران ...

ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ. زﻧﺪﮔﻲ و ﻛﻢ ... دﻛﺘﺮاي آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ،. ،. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ... ﻛﺎري ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﺳﻨﺪرﻣﻲ
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻧﻘـﺺ در. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮرﻣﻮن. ﻫﺎي ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ رخ ﻣﻲ .)1( دﻫـﺪ. اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري ﻛـﻪ.

همه چیز در رابطه با آزمایش تیروئید | اینفوسلامت

با انواع آزمایش های تیروئید و روش آن هادر تشخیص بیماری های تیروئیدی آشنا شوید
... میزان T4 ترشح شده توسط غده تیروئید توسط هورمون تحریک کننده تیروئید ...
بهترین روش برای بررسی عملکرد تیروئید، اندازه گیری سطح TSH در نمونه خون است.

اثر کم ‌کاری تیروئید القاء‌ شده با متی ‌مازول بر میزان عناصر کمیاب مس

4 نوامبر 2011 ... ﻫﻮرﻣﻮن. ﻫﺎي ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ روش رادﯾﻮاﯾﻤﯿﻮﻧﻮاﺳﯽ و ﻣﯿﺰان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮم ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه
اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﺟﺬب. اﺗﻤﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻌﻠﻪ، ... در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن،. ﻋﻨﺎﺻﺮ. ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺲ. و. روي. ، داراي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ
در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺮ. ا. ﯾﻨﺪﻫﺎي ... ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ. ﻧﺤﻮي ﺑﺎ ﺳﻨﺘﺰ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ و. اﻋﻤﺎل ﻫﻮرﻣﻮن. ﻫﺎي ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪي در.
ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ..... ﺑﺮرﺳﯽ. داده. ﻫﺎ ﻧﺸﺎن. ﻣﯽ. دﻫﺪ. اﺛﺮ. ﮐﻢ. ﮐﺎري ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ. اﻟﻘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﯽ. ﻣﺎزول،. ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ.

Microsoft Word - 19-3-1.doc - Journal of Kerman University of ...

جنین از نظر هورمون های تیروئید شدیدا به مادر وابسته است. اختلال عملکرد ... و ارتباط
احتمالی آن با بعضی عوامل خطر مورد بررسی قرار گرفت. يافته ها: شیوع کم کاری ...

پرکاری تیروئید - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تشخیص با اندازه‌گیری سطح خونی هورمون‌های غده تیروئید صورت می‌گیرد و در موارد ...
گواتر کم‌کار، غده تیروئید هم بزرگ شده‌است، هم به میزان کافی هورمون تولید نمی‌کند.
... در موارد مصرف متی مازول باید CBC بیمار نیز باید ماهانه تحت بررسی قرار گیرد. ۲.

نشانه های خاموشی که از عدم کارکرد صحیح غده تیروئید خبر می دهند ...

6 ژانويه 2017 ... دکتر «آشیتا گوپتا» می گوید که ترشح هورمون های غده تیروئید می تواند در ... دکتر
گوپتا می گوید: “غده تیروئید میزان انرژی ای تولید می کند که فعالیت های بدن را در
... دکتر گوپتا می گوید، در میان افرادی که به پرکاری تیروئید مبتلا ... به نظر می
رسد که بهتر باشد وضعیت هورمون کودک خود را مورد بررسی قرار دهید.

ایرنا - افزایش خطر ضربان نامنظم قلب با میزان بالای هورمون تیروئید

23 ا کتبر 2017 ... بر این اساس، بررسی وضعیت هورمون تیروکسین آزاد می تواند به ... تحریک کننده
تیروئید که توسط غده هیپوفیز آزاد می شود، هورمون های تیروئید مورد ... ضربان نامنظم
قلب در میان افرادی پرداختند که سطح هورمون تیروئید آنها در ... این مطالعه نشان داد که
حتی اندکی افزایش در سطح هورمون تیروئید با افزایش خطر ارتباط دارد.

همه چیز درباره پرکاری و کم کاری تیروئید - عصرایران

پزشکان از داروهای ضد تیروئید و ید رادیو اکتیو جهت کاهش تولید هورمون های .... فاصله
مورد بررسی قرار گیرید که مشاهده شود چه میزان ید توسط غده تیروئید شما جذب شده
است . ... موضوع را با پزشک خوددر میان بگذارید زیرا در این آزمایشات موادی تزریق
خواهد شد .... از پزشک خود در ارتباط با تکمیل و اصلاح برنامه غذایی خود سوال کنید:
اگر شما ...

بررسی ارتباط بین میزان ید دفعی ادرار و سیستاتین C سرم در طول ...

این مطالعه باهدف بررسی ارتباط بین روند تغییرات میزانید دفعی ادرار UIC . ...
به‌عنوان یک عنصر ضروری برای بیوسنتز هورمونهای تیروئیدی و تکامل سیستم
عصبی ...

بررسی اثر تغییرات فصلی هورمون‌های تیروئیدی بر عملکرد ...

مطالعات نشان می‌دهد که هورمون‌های تیروئیدی دارای تغییرات فصلی بوده به طوری‌که در ...
نتایج مطالعات حاکی از آن است، که اختلاف معنی‌داری از نظر میزان این هورمون‌ها در دو ...
بسیاری از گونه هایی که در عرض های جغرافیایی معتدل زندگی می کنند تغییرات ....
منی 15 گاومیش نر و بررسی تغییرات فصلی هورمون‌های تیروئیدی، ارتباط معنی داری
را ...

هورمون های تیرویید و اهمیت سنجش T3 - جزیره دانش

با وجودی که میزان ترشح T3 از غده تیروئید بسیار ناچیز است، این هورمون نقش اصلی
را ایفا می کند. قسمت اعظم T3 موجود در خون از تبدیل T4 به T3 در بافت های محیطی از ...

تأثیر هورمون های تیروئیدی و TSH در بروز علایم لیشمانیوز

بنابراین در این مطالعه سعی شده است که ارتباط بین هورمون های تیروئیدی و تظاهر
بالینی سگ های آلوده با لیشمانیا اینفانتوم بررسی گردد. ... میزان هورمون نمونه های
سرمی تهیه شده از سگ های مورد مطالعه با روش الایزا TSH آزاد و T آزاد، 3 T تام، 4 T تام، 3
T های ...

ایرنا - افزایش خطر ضربان نامنظم قلب با میزان بالای هورمون تیروئید

23 ا کتبر 2017 ... بر این اساس، بررسی وضعیت هورمون تیروکسین آزاد می تواند به ... تحریک کننده
تیروئید که توسط غده هیپوفیز آزاد می شود، هورمون های تیروئید مورد ... ضربان نامنظم
قلب در میان افرادی پرداختند که سطح هورمون تیروئید آنها در ... این مطالعه نشان داد که
حتی اندکی افزایش در سطح هورمون تیروئید با افزایش خطر ارتباط دارد.

بررسی ارتباط بین فریتین سرم و گواتر، میزان ید ادرار و غلظت سرمی ...

ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎﻱ. ۹۴. -. ۸۹. (. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ. ۱۳۸۰. ) ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻳﺘﻴﻦ ﺳﺮﻡ ﻭ ﮔﻮﺍﺗﺮ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻳﺪ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ.
ﺳﺮﻣﻲ ﻫﻮﺭﻣ. ﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ ﺩﺭ ... ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺳﻮﺀ ﺗﻐﺬ. ﻳﻪ، ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺁﻫﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻏﺪﺓ ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ ﺍﺛﺮ ﻛﻨﺪ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻳﺪ .... ﺷﻴﻮﻉ ﮔﻮﺍﺗﺮ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﻫﺎﻱ. T4. ،. T3. ﻭ. TSH.
ﻭ.

Effect of lead on thyroid hormones and liver enzymes in ... - دانشگاه

ﺑﺮرﺳﻲ. اﺛﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺮب ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻏﺪه ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ و آﻧﺰﻳﻢ. ﻫﺎي ﻛﺒﺪي در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ. ﻣﻲ ....
ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﻧـﺸﺎن داده. اﻧـﺪ ﺳـﺮب ﻣﻴـﺰان ﻣﺤﻴﻄـﻲ. ﻫﻮرﻣﻮن. ﻫـﺎي ﺗﻴﺮوﺋﻴـﺪي و ﻣﻴـﺰان ﭘﺎﻳـﻪ. اي آﻧﻬـﺎ را ﺗﻐﻴﻴـﺮ ...
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ. اﻧﺘﻘـﺎل و. ﻣﺘﺎﺑﻮﻟ. ﻴـﺴﻢ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬـﺎي ﺗﻴﺮوﺋﻴـﺪ. ي. از. ﻃﺮﻳــﻖ ﺳــﻨﺘﺰ ﭘــﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫــﺎي ﭘﻼﺳــﻤﺎﻳﻲ و .....
Miolservic N, Maire P. Lead stimulates intracellular signaling between ...

تأثیر شیشه بر محور هورمونی هیپوتالاموس‌ـ هیپوفیزـ تیروئید در موش‌ها

30 ا کتبر 2014 ... ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس. . ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ. . ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ. در ﻣﻮش. ﻫﺎي .... ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
ارﺗﺒﺎط. -. ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺳـﻮء ﻣـﺼﺮف آﻣﻔﺘـﺎﻣﯿﻦ. و ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻏـﺪه. ي. ﺗﯿﺮوﺋ ... ﻣـﯽ. ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺳـﺒﺐ. اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑـﻞ
ﻣﻼﺣﻈـﻪ. اي در ﻣﯿـﺰان. ﻫﻮرﻣــﻮن. ﻫــﺎي ﺗﯿﺮوﺋﯿــﺪي. ﺷــﻮﻧﺪ. (. 13. ،). در ﺣــﺎﻟﯽ ﮐــﻪ.

عرب بر کارکرد غده تیروئید در نریان بررسی اثر سن و فصل

7 نوامبر 2015 ... بررسی. اثر سن و فصل بر تغییرات. غلظت هورمون. های تیروئیدی. 3. T،. 4. T،. مق ... <
P(. در تابستان غلظت. 4. T. و میزان. اندیس تیروکسین آزاد. در رده سنی. 2. تا. 6 ..... در
این تحقیق، همچنین ارتباط بین سن و عملکرد غده. تیروئید در دو ...

تحلیل علوم تجربی دوم ابتدایی از نظر مهارت حل

دانلود تحلیل محتوای ریاضی پنجم به روش خلاقیت

دانلود رایگان کتاب طب الاکبر pdf

تحقیق درباره ماشين هاي الكتريكي

صنايع دستي

عزت نفس

دانلود نمونه سوالات کارگر عمومی عایق کار رطوبتی

تحقیق درباره وزراي دورة مغول

دانلود نمونه سوالات کارگر عمومی عایق کار رطوبتی

خلاصه کتاب حقوق سازمان های بین الملل تست