دانلود رایگان


بررسي ارتباط ميان هورمون هاي تيروئيدي، ميزان - دانلود رایگاندانلود رایگان حيوانات اهلي به عنوان سرمايه­اي ملي و ذخاير استراتژيک بومي يک کشور محسوب مي­شوند. استان خوزستان با اينکه يک منطقه نفت خيز است و در غالب اوقات سال داراي آب

دانلود رایگان
بررسي ارتباط ميان هورمون هاي تيروئيدي، ميزان آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز و برخي عناصر کم نياز سرم خون گاوميش¬هاي خوزستان....
عنوان: بررسی ارتباط بین هورمون­های تیروئید، میزان آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و برخی عناصر کم­نیاز سرم خون گاومیش­های خوزستان
چکیده
ز به ميزان كم در بدنيافت مي­شوند، اما براي فعاليت سيستم­هاي آنزيمي موثر در فرآيندهاي متابوليكي ضروري مي­باشند. هورمون­هاي تيروئيدي به عنوان تنظيم كنندههاي مهم متابوليسم مي­توانند تحت تاثير تغييرات عناصر کم­نیاز و میزان آنزيم­هاي آنتياكسيدان قرار گيرند. بدينمنظورارتباطاحتماليميانآنزيم سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، هورمون­های تیروئیدی و برخی عناصر کم­نیاز در 29 راس گاومیش با میانگین سنی و وزنی یکسان بررسيگرديد. پس از خونگيري از وريدوداجوجداسازيسرم و پلاسما، هورمون­های تیروئیدی شامل: تيروکسين (T4) تري‏يدوتايرونين(T3) و T3Uptake و عناصر کم نیاز شامل: مس، روی، منگنز، و آهن توسط دستگاه جذب اتمی و میزان آنزیم سوپراکسید دیسموتاز(SOD) توسط کیت الایزا اندازه گیریشدند. آزمون همبستگی پیرسون نشان داده بين غلظت سرمي منگنز و هورمون T3Uptake (05/0>p و 36/-0=r) و ميزان مس و منگنز سرم (05/0>p و 33/-0=r) همبستگي منفي معني داري وجو دارد بدينمعني كه با افزايش غلظت هورمون T3Uptake غلظت منگنز سرم نيز کاهش مي­يابد و برعکس. همچنينباافزايشميزانمسسطحسرمي منگنز کاهش مييابد. همبستگيمثبتمعنيداريميان هورمون­های T3Uptake با T3 (36/0=r و 05/0>P) و T3Uptake با T4 (93/0=r و 05/0>p) و میزان منگنز و روی (40/0=r و 05/0>p) سرم مشاهدهشد. بدينمعني كه با افزايش غلظت هورمونT3و T4 درصد T3Uptake افزایش مييابد. بین میزان هورمون­های تیروئیدی و عناصر کم­نیاز با آنزيم سوپراکسید دیسموتاز (SOD) همبستگي معني داري مشاهده نشد (05/0
واژه های کلیدی: هورمونهايتيروئيدي،سوپراكسيدديسموتاز، عناصرکم نیاز، ،سرم، گاومیش خوزستان
فصل اول
1-1 مقدمه
[1] (T4) و تري­يدوتيرونين[2] (T3) را ترشح مي­کند. هر دوي اين هورمون­ها سرعت متابوليک بدن را افزايش مي­دهند. مهمترين کار تيروئيد گرفتن يد از خون، ترکيب کردن آن با آمينواسيد تايروزين و توليد T4و T3 است. هورمون هاي تيروئيدي نقش مهمي در رشد، تقسيم سلولي و تنظيم متابوليسم پايه بدن دارند. تاكنون نقش هورمون هاي تيروئيدي و ارتباط آن با متابوليسم برخي تركيبات شناخته شده است. هورمون­هاي تيروئيدي تقريباً تمام جنبه­هاي متابوليسم کربوهيدرات­هااز جمله دريافت گلوکز توسط سلول­ها، تقويت گليکوليز و گلوکونئوژنز را تحريک مي­کنند (گايتون و هال[3]، 2006).
[4]، 1999). امروزه کاملا مشخص شده است که مواد معدني به همان اندازه که در روندهاي توليد مثل حيوان ماده دخالت دارند، در فيزيولوژي توليد مثل دام­‏هاي نر نيز موثرند. نقش کليدي عناصر کم نیاز مثل مس، سلنيوم و روي در توليد مثل قوچ و بز نر مشخص شده است (وازکوئز آرميجو و همکاران[5]، 2011). منگنز عنصري است که تقريبا در اکثر سيستم ‏هاي آنزيمي دخالت دارد (سويک و همکاران[6]، 2007). روي از عناصر کمياب مهم در تغذيه حيوانات مي‏‏باشد. اين عنصر داراي عملکردهاي متعدد بيولوژيکي مي‏‏باشد. روي نقش مهمي در فعاليت بسياري از سيستم­‏هاي آنزيمي دارد. نقش روي در اسپرم ‏سازي و بلوغ آنها مشخص شده است (ري و همکاران، 2010). عناصر کم­نیاز نقش مهمي در متابوليسم کربوهيدرات ‏ها، پروتئين­‏ها، چربي­ها و نيز فعاليت­‏هاي آنزيمي دارند (وازکوئز آرميجو و همکاران، 2011). مس يک عنصر کم نیاز ضروري براي فعاليت بسياري از آنزيم­‏ها مثل سوپراکسيد ديسموتاز مي‏‏باشد. اسپرم پستانداران داراي مقادير زيادي اسيدهاي چرب غيراشباع هستند که براحتي مي‏‏توانند پراکسيده شوند. آنزيم سوپراکسيدديسموتاز از اين پراکسيده شدن محافظت مي‏‏کند (عيدي و همکاران[7]، 2010).
[8] (SOD) عليهاكسيدانت­هافعالمي­شوند (نيلسن و ميلن[9]، 1993). نقشآنزيمسوپراكسيدديسموتازدرمتابوليسمبرخي عناصر کم نياز شناخته شده است. از آنجايي­که هورمون­هاي تيروئيدي به عنوان تنظيم کننده­هاي مهم متابوليسم مي­توانند تحت تأثير تغييرات عناصر کم نياز و فعاليت آنزيم­هاي آنتي­اکسيدان قرار گيرند، هدف از مطالعه­ي حاضر بررسي ارتباط ميان هورمون­هاي تيروئيدي، ميزان آنزيم آنتي­اکسيدان سوپراكسيدديسموتاز و برخي عناصر کم­نياز سرم خون گاوميش­هاي خوزستان است.
2-1 فرضيه ها
3-1 اهداف
1-3-1 اهداف اصلي
2-3-1 اهداف فرعي
3-3-1 نوآوري:
فصل دوم
مروري بر پژوهش‏هاي انجام شده
1-2 رده بندي گاوميش از نظر جانور شناسی
[10]، زير سلسله پرسلولي­ها[11]، دسته طنابداران[12]، شاخه مهره­داران[13]، رده پستانداران[14]، راسته سمداران[15]، زير راسته زوج سمان[16]، گروه نشخوارکنندگان[17]، خانواده تهي­شاخان زير خانواده گاوسانان قرار دارد. (بورقس،2005).
1-1-2 گاوميشآسيايي(بوبالوس)
2-1-2 گاوميش آفريقايي (سين سه روس)
2-2 طبقه بندي گاوميش بر اساس محيط زيست
1-2-2 گاوميش باتلاقي[18]
-2-2 گاوميش رودخانه­اي
3-2 پراکندگي گاوميش
1-3-2 پراکندگي گاوميش در جهان
2-3-2 پراکندگي گاوميش در ايران
3-3-2 گاوميش در خوزستان
[19] ،1988).
.
4-2 سازگاري گاوميش
1-4-2 خلق و خو و رفتار گاوميش
2-4-2 ويژگي هاي رفتاري و جايگاه پرورش گاوميش
[20]، 2005). گاوميش علاقه زيادي به آب­تني در استخر و رودخانه و گودالهاي آب دارد و معمولاً پس از مدتي چرا خود را به آب رسانده و در آن غوطه ور مي­شود. گاوميش براي فرار از حشرات موذي نيز به آب پناه مي برد و با آغشته کردن سطح بدن به گل و لاي خود را از آسيب آفتاب و حشرات گزنده در امان نگه مي­دارد. شرايط آب و هوايي مطلوب براي رشد و توليد مثل گاوميش درجه حرارت 13 تا 18 درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي 55 تا 65 درصد مي باشد (رشنوادي و همکاران ، 1388).
3-4-2 انواع فراورده­هاي گاوميش
5-2 غده تيروئيد
[21]، 2010). تکامل غده تيروئيد در دوران جنيني در تمام گونه­ها شبيه و يکسان است، در اين زمان غده تيروئيد از دستگاه گوارش جدا شده و تمايز مي­يابد و بدنه گرانولوز آن از توسعه يک چين­خوردگي که در بافت حلق وجود دارد حاصل مي­گردد. پس از تولد غده تيروئيد در ناحيه قدامي ناي قرار مي­گيرد. اين غده در هر دقيقه پنج سي­سي به ازاء هر گرم وزن خود خون دريافت مي­کند. عصب پاراسمپاتيک تيروئيد از عصب راجعه منشعب شده و تنظيم خون­رساني اين غده را بر عهده دارد. غده تيروئيد به مايع لنفاوي غني از پروتئين­هاي يد­دار دسترسي دارد که اين امر مي­تواند با توانايي ويژه اين غده در جذب مقادير زياد يد در ارتباط باشد (واتسون[22]، 2003).
1. Paludestris
[19].Singh
[21]. Beyzai And Adibmoradi
[22].Watson


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
هورمون هاي تيروئيدي


ميزان آنزيم سوپراکسيدديسموتاز


عناصرکم نيازسرم خون گاوميش


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی اثر استرس گرمایی بر غلظت هورمون‌های تیروئیدی شاغلین در ...

جهت تعیین ارتباط میان داده های قبل و بعد ... ۷۰ بررسی اثر استرس گرمایی بر غلظت
هورمون های تیروئیدی. ... در میزان متابولیسم هورمون های تیروئیدی در هنگام استرس.

بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و کم کاری تیروئید در بیماران ...

ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ. زﻧﺪﮔﻲ و ﻛﻢ ... دﻛﺘﺮاي آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ،. ،. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ... ﻛﺎري ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﺳﻨﺪرﻣﻲ
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻧﻘـﺺ در. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮرﻣﻮن. ﻫﺎي ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ رخ ﻣﻲ .)1( دﻫـﺪ. اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري ﻛـﻪ.

بررسی ارتباط بین فریتین سرم و گواتر، میزان ید ادرار و غلظت سرمی ...

ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎﻱ. ۹۴. -. ۸۹. (. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ. ۱۳۸۰. ) ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻳﺘﻴﻦ ﺳﺮﻡ ﻭ ﮔﻮﺍﺗﺮ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻳﺪ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ.
ﺳﺮﻣﻲ ﻫﻮﺭﻣ. ﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ ﺩﺭ ... ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺳﻮﺀ ﺗﻐﺬ. ﻳﻪ، ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺁﻫﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻏﺪﺓ ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ ﺍﺛﺮ ﻛﻨﺪ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻳﺪ .... ﺷﻴﻮﻉ ﮔﻮﺍﺗﺮ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﻫﺎﻱ. T4. ،. T3. ﻭ. TSH.
ﻭ.

ایرنا - افزایش خطر ضربان نامنظم قلب با میزان بالای هورمون تیروئید

23 ا کتبر 2017 ... بر این اساس، بررسی وضعیت هورمون تیروکسین آزاد می تواند به ... تحریک کننده
تیروئید که توسط غده هیپوفیز آزاد می شود، هورمون های تیروئید مورد ... ضربان نامنظم
قلب در میان افرادی پرداختند که سطح هورمون تیروئید آنها در ... این مطالعه نشان داد که
حتی اندکی افزایش در سطح هورمون تیروئید با افزایش خطر ارتباط دارد.

ﻋﻤﻠﻜﺮد ارﺗﺒﺎط ﺁن ﺑﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﮔﻮاﺗﺮ ( ﺳﺎل ) ﲰﻨﺎ

9 آگوست 2018 ... ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﮔﻮاﺗﺮ. و. ارﺗﺒﺎط ﺁن ﺑﺎ. ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﺗﲑوﺋﻴﺪ. در. آﻮدآﺎن دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ. ﲰﻨﺎن. (. ﺳﺎل .... هﻮرﻣﻮن
. هـﺎي ﺗﲑوﺋﻴـﺪ اﺳـﺖ آـﻪ در. ﺷــﲑﺧﻮاران و. اﻃﻔــﺎل ﻣﻮﺟــﺐ ﻋﻘــﺐ. ﻣﺎ. ﻧﺪﮔﻲ. رﺷﺪ.

دانلود چكيده

زیستی برای ارزیابی پاسخ اسب ها به میزان عناصر معدنی مصرفی؛ تعیین مقادیر ...
اسب؛ و بررسی میزان همبستگی بین عناصر معدنی مو با هورمون های تیروئیدی در اسب ...

بررسی اعتبار و ارتباط پرسشنامه «تیروئید و متابولیسم» با ...

ﺑﯿﻦ ﻫﻮرﻣﻮن. ﻫﺎي ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪي و. وزن ﺑﺪن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ. ]2[ . ارﺗﺒﺎط. ﻣﯿﺎن ﭘ ... ﻫﺎي ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪي ﺑﺮ
ﺗﻨﻈﯿﻢ. ﻣﯿﺰان. REE. در. اﻧﺴﺎن ﺑ. ﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ. ﻫﻮرﻣﻮن. ﻫﺎي. ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪي. ﺑﺮ.

بررسی ارتباط کم خونی فقرآهن وهیپوتیروئیدی اولیه

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﯽ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﯿﻦ ﮐـﻢ ﺧـﻮﻧﯽ ﻓﻘـﺮآﻫﻦ و. ﻫﯿﭙﻮﺗﯿﺮوﺋﯿﺪي ... ﻫﻮرﻣــﻮن. ﻫــﺎي. ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪي
روي. ﺧﻮن. ﺳـﺎزي. ﻧﯿـﺰ. ﻣـﺆﺛﺮ. ﻫﺴـﺘﻨﺪ. در. ﻣﯿـﺎن ﺑﯿﻤـﺎران ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻫﯿﭙﻮﺗﯿﺮوﺋﯿﺪﯾﺴـ. آﻢ. ﻧﻤـﯽ. ﻧﻮر .... ﻫــﺎي.
ﺧــﻮﻧﯽ. ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ. در اﯾـﻦ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻣﻞ ﭘـﻨﺞ ﻣـﻮرد زﯾـﺮ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ. ﻫﺮﮐﺪام. ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﺑـﻪ.

بررسی اثر استرس گرمایی بر غلظت هورمون‌های تیروئیدی شاغلین در ...

جهت تعیین ارتباط میان داده های قبل و بعد ... ۷۰ بررسی اثر استرس گرمایی بر غلظت
هورمون های تیروئیدی. ... در میزان متابولیسم هورمون های تیروئیدی در هنگام استرس.

دانلود چكيده

زیستی برای ارزیابی پاسخ اسب ها به میزان عناصر معدنی مصرفی؛ تعیین مقادیر ...
اسب؛ و بررسی میزان همبستگی بین عناصر معدنی مو با هورمون های تیروئیدی در اسب ...

بررسی تاثیر فعالیتهای بدنی هوازی بر روی میزان ترشح هورمونهای غده ...

بررسی ها نشان می دهند این دو عنصر در متابولیسم غده ی تیروئید موثرند. ... شیوع
گواتر اندمیک و ارتباط آن با میزان یدادراری و هورمون های تیروییدی در دانش آموزان 18-6
...

662 K - مجله علمی پزشکی جندی شاپور

کاری مادرزادی تیروئید با گروه کنترل و نیز بررسی ارتباط هورمون لپتین با. هورمون.
های. T4. و. TSH .... همکاران آورده شده است که یک ارتباط احتمالی میان لپتین. و. غد ....
داری با هم نداشتند. ) جدول. (2 . همبستگی بین. میزان لپتین با هورمون. های. T4. و. TSH.

662 K - مجله علمی پزشکی جندی شاپور

کاری مادرزادی تیروئید با گروه کنترل و نیز بررسی ارتباط هورمون لپتین با. هورمون.
های. T4. و. TSH .... همکاران آورده شده است که یک ارتباط احتمالی میان لپتین. و. غد ....
داری با هم نداشتند. ) جدول. (2 . همبستگی بین. میزان لپتین با هورمون. های. T4. و. TSH.

تأثیر یک دوره تمرین هوازی منتخب بر پاسخ هورمون‌های تیروئیدی و ...

15 دسامبر 2016 ... های. ورزشی بر ترشح هورمون. های تیروئیدی، موضوعی بحث برانگیز است. از این. رو
مطالعه حاضر .... ارتباط. مرب. وط. به. پاسخ. گلوکوکورتیکوئیدها به فعالیت ورزشی.
و. هورمون. های تیروئ ... غیرورزشکار این دو رشته بررسی. کرد و نتایج وی نشان داد که.
میزان. 3. T. در کل افراد ...... Relationship between stress hormones.

IranJPP - ResearchGate

هدف از اين مطالعه، بررسی ميزان ت. غييرات هورمون. هاي تيروئيدي، منگنز و واناديوم سرم
، در شرايط کم .... اعمال هورمون. هاي تيروئيدي در. ارتباط می. باشند و. تغيير. در. مقدار
طبيعی آن. ها می ..... relationship between thyroid hormones and some trace.

IranJPP - ResearchGate

هدف از اين مطالعه، بررسی ميزان ت. غييرات هورمون. هاي تيروئيدي، منگنز و واناديوم سرم
، در شرايط کم .... اعمال هورمون. هاي تيروئيدي در. ارتباط می. باشند و. تغيير. در. مقدار
طبيعی آن. ها می ..... relationship between thyroid hormones and some trace.

درمان کم‌ کاری تیروئید با ۱۳ روش طبیعی | چطور

اگر به میزان کافی چربی و کلسترول مصرف نکنید، عدم تعادل هورمونی در بدن تشدید
می شود. با مصرف چربی‌های ... آدرنال ایجاد می‌شود. ارتباط تنگاتنگی میان تیروئید و
غده‌ی آدرنال وجود دارد و معمولا در درمان کم‌کاری تیروئید، عملکرد این غده نیز بررسی
می‌شود. ... در این هفته های آخر سرگیجه ی شدید داشته ام واین سرگیجه ها دچار سر درد شده
اند

ارتباط بیماری گریوز و تأثیر درمانی آن با شاخصهای استخوانی

ﻴﺪي ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻴﺰا. ن ﺟﺬب اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ. ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن. ﻫﺎي ﺗﻴﺮو. ﺋ. ﻴﺪي در ﺧﻮن دارد ...
ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ. ﺑﻴﻤـﺎري. ﮔﺮﻳـﻮز. و ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ. اﺳﺖ . ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ ... ﻫﺎي
ﺗﻴﺮو. ﺋ. ﻴﺪي و ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ . ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﮔﻴﺮي. : ارﺗﺒﺎط ﺑﺎرزي ﻣﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺮﻳﻮز و
ﺷﺎﺧﺺ ... ﻫﺎي. ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪي. ﺗﻈﺎﻫﺮ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ. ﻛﻨـﺪ و در اﺛـﺮ ﺑـﺮ ﻫـﻢ ﺧـﻮردن. ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ. ﻫﻮرﻣـﻮن ﻣﺤـﺮك ﺗﻴﺮوﺋﻴـ ...

آزمایش هورمون تیروئید - دانشنامه فرزند

آزمایش هورمون تیروئید نوعی آزمایش خون است که عملکرد غده تیروئید را بررسی می ...
آزمایش TSH میزان هورمون های محرک تیروئید را که از هیپوفیز ترشح می شود اندازه ...

بررسی اثر سطوح مختلف ويتامینDجیره بر شاخص های تیروئیدی ماهی ...

23 ا کتبر 2014 ... مطالعـه نشـان داد كـه هورمـون هـای تیروئیـدی ماهـی كپـور معمولی. D(، تقريبـاَ ... در
Tافـزوده شـده بـه جیـره قـرار گرفتـه انـد؛ بـه طـوری كـه میـزان 3 .... و بــرای بررســی
اختــالف معنــی دار میــان ... بیولوژیکـی و مکانیـزم هـای موثـر بـر ارتبـاط.

ایرنا - افزایش خطر ضربان نامنظم قلب با میزان بالای هورمون تیروئید

23 ا کتبر 2017 ... بر این اساس، بررسی وضعیت هورمون تیروکسین آزاد می تواند به ... تحریک کننده
تیروئید که توسط غده هیپوفیز آزاد می شود، هورمون های تیروئید مورد ... ضربان نامنظم
قلب در میان افرادی پرداختند که سطح هورمون تیروئید آنها در ... این مطالعه نشان داد که
حتی اندکی افزایش در سطح هورمون تیروئید با افزایش خطر ارتباط دارد.

ارتباط غلظت سرمی ابستاتین با عملکرد تیروئید

ﺩﺍﺭﻱ ﻣﻴﺎﻥ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ ﺍﺑﺴﺘﺎﺗﻴﻦ ﺑﺎ. TSH. ،. FT3. ﻭ. FT4 ... ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺭﺩ . ۱۱ -۸. ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ. ﻫﺎﻱ ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪﻱ
ﺍﺯ ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ. ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﭘﺎﻳﻪ. ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ .ﮔﺮﺩﺩ ... ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﻲ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ. ﻫﺎﻱ ... ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﻛﻨﻮﻧﻲ. ﻣﻘﺪﺍﺭ. TSH. ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺮﻣﻲ. ﻳﻮﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪﻫﺎ. ﺩﺭ. ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ. ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻴﻠﻲ (۵/۴-۰/۲ ﻱ. ﺑﻪ .ﺑﻮﺩ) ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ.

بررسی اثر استرس گرمایی بر غلظت هورمون‌های تیروئیدی شاغلین در ...

جهت تعیین ارتباط میان داده های قبل و بعد ... ۷۰ بررسی اثر استرس گرمایی بر غلظت
هورمون های تیروئیدی. ... در میزان متابولیسم هورمون های تیروئیدی در هنگام استرس.

اﮐﺴﯿﺪان و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ دوازده ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﻮازي روي ﺑﺮﺧﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ دوازده ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﻮازي روي ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ آﻧﺘﯽ. اﮐﺴﯿﺪان و. ﻫﻮرﻣﻮن. ﻫﺎي ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ
آﻧﻬﺎ در دﺧﺘﺮان ﻏﯿﺮ ورزﺷﮑﺎر. دﮐﺘﺮﻓﺮﻫﺎد درﯾﺎﻧﻮش. 1 ... ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﯿﺮوﮐﺴﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ...
significant relation between the changes of superoxide dismutase and thyroxin.

بررسی تاثیر مصرف خوراکی روغن پسته وحشی (بنه) بر میزان لپتین ...

با توجه به این اثر و تا ثیرات متقابل میان لپتین و هورمونهای تیروئیدی، هدف از
پژوهش . ... خوراکی روغن پسته وحشی (بنه) بر میزان لپتین و هورمون های تیروئیدی
سرم خون ... روغن پسته وحشی بر میزان لپتین و ارتباط آن با هورمونهای تیروئیدی می
باشد.

درمان کم‌ کاری تیروئید با ۱۳ روش طبیعی | چطور

اگر به میزان کافی چربی و کلسترول مصرف نکنید، عدم تعادل هورمونی در بدن تشدید
می شود. با مصرف چربی‌های ... آدرنال ایجاد می‌شود. ارتباط تنگاتنگی میان تیروئید و
غده‌ی آدرنال وجود دارد و معمولا در درمان کم‌کاری تیروئید، عملکرد این غده نیز بررسی
می‌شود. ... در این هفته های آخر سرگیجه ی شدید داشته ام واین سرگیجه ها دچار سر درد شده
اند

بررسي ارتباط بين فريتين سرم و گواتر، ميزان يد ادرار و غلظت سرمي ...

... سرم و گواتر، ميزان يد ادرار و غلظت سرمي هورمون هاي تيروئيد در دانش آموزان كشور ...
اما غلظت فريتين در ميان جمعيت اين سه دسته استان تفاوت آماري معني داري نداشت.

ارتباط غلظت سرمی ابستاتین با عملکرد تیروئید

ﺩﺍﺭﻱ ﻣﻴﺎﻥ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ ﺍﺑﺴﺘﺎﺗﻴﻦ ﺑﺎ. TSH. ،. FT3. ﻭ. FT4 ... ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺭﺩ . ۱۱ -۸. ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ. ﻫﺎﻱ ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪﻱ
ﺍﺯ ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ. ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﭘﺎﻳﻪ. ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ .ﮔﺮﺩﺩ ... ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﻲ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ. ﻫﺎﻱ ... ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﻛﻨﻮﻧﻲ. ﻣﻘﺪﺍﺭ. TSH. ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺮﻣﻲ. ﻳﻮﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪﻫﺎ. ﺩﺭ. ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ. ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻴﻠﻲ (۵/۴-۰/۲ ﻱ. ﺑﻪ .ﺑﻮﺩ) ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ.

ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎی ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪی در ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ اواﯾﻞ ﺑ - دانشگاه علوم پزشکی ...

اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از ﻣﯿـﺎن زﻧـﺎن. ﺑـﺎردار. ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ...
واژه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی. : زﻧﺎن ﺑﺎردار ، ﺗﻬﻮع ، اﺳﺘﻔﺮاغ ، ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ، ﺗﯿﺮوﮐﺴﯿﻦ. ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﻤﺤﻤﺪی ...
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ وﻟﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺎﻣﻼً ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه. ﻧﯿﺴﺖ . اﺗﯿﻮﻟـﻮژی ﺗﻬـﻮع و ... ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن.
1387. ﻣﯿﺰان ﻧﺮﻣـﺎل. TSH. 0.32-5/2 mIU/L. 4/7-12/5 micg/dl. ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ...

ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎی ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪی در ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ اواﯾﻞ ﺑ - دانشگاه علوم پزشکی ...

اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از ﻣﯿـﺎن زﻧـﺎن. ﺑـﺎردار. ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ...
واژه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی. : زﻧﺎن ﺑﺎردار ، ﺗﻬﻮع ، اﺳﺘﻔﺮاغ ، ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ، ﺗﯿﺮوﮐﺴﯿﻦ. ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﻤﺤﻤﺪی ...
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ وﻟﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺎﻣﻼً ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه. ﻧﯿﺴﺖ . اﺗﯿﻮﻟـﻮژی ﺗﻬـﻮع و ... ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن.
1387. ﻣﯿﺰان ﻧﺮﻣـﺎل. TSH. 0.32-5/2 mIU/L. 4/7-12/5 micg/dl. ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ...

تأثیر هورمون های تیروئیدی و TSH در بروز علایم لیشمانیوز

بنابراین در این مطالعه سعی شده است که ارتباط بین هورمون های تیروئیدی و تظاهر
بالینی سگ های آلوده با لیشمانیا اینفانتوم بررسی گردد. ... میزان هورمون نمونه های
سرمی تهیه شده از سگ های مورد مطالعه با روش الایزا TSH آزاد و T آزاد، 3 T تام، 4 T تام، 3
T های ...

ﻋﻤﻠﻜﺮد ارﺗﺒﺎط ﺁن ﺑﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﮔﻮاﺗﺮ ( ﺳﺎل ) ﲰﻨﺎ

9 آگوست 2018 ... ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﮔﻮاﺗﺮ. و. ارﺗﺒﺎط ﺁن ﺑﺎ. ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﺗﲑوﺋﻴﺪ. در. آﻮدآﺎن دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ. ﲰﻨﺎن. (. ﺳﺎل .... هﻮرﻣﻮن
. هـﺎي ﺗﲑوﺋﻴـﺪ اﺳـﺖ آـﻪ در. ﺷــﲑﺧﻮاران و. اﻃﻔــﺎل ﻣﻮﺟــﺐ ﻋﻘــﺐ. ﻣﺎ. ﻧﺪﮔﻲ. رﺷﺪ.

ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ. ﻫﻮرﻣﻮن. ﻫﺎي ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪي. (. T4,T3. )، ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺤﺮك ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ .... ﺑﺎ
ﻣﯿﺰان ﺷﺪت. ﺑﯿﻤﺎري ﻗﻠﺒﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از. ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ و. ﻋﺮوﻗﯽ. ارﺗﺒﺎط دارد.

ميزان يد ادرار و غلظت سرمي هورمون هاي تيروئيد در دانش آموزان كشور

بررسي ارتباط بين فريتين سرم و گواتر، ميزان يد ادرار و غلظت سرمي هورمون هاي ... اما
غلظت فريتين در ميان جمعيت اين سه دسته استان تفاوت آماري معني داري نداشت.

بررسی اثر عصاره‌ ریشه‌ گیاه زرشک (Berberis Vulgaris) بر غلظت ...

بررسي. اثر. عصاره. ريشه. گياه. زرشک. ) Berberis Vulgaris. (. بر. غلظت. سرمي.
هورمون ... بررسي. اثرعصاره. ريشه. ي. گياه. زرشک. بر. ميزان. هورمون. هاي. تيروئيدي.
در. موش ...... ارتباط. بين. T3. و. لپتين،. ارتباط. معکوس. و. معني. داري. است. ولي.
ميزان.

ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ. ﻫﻮرﻣﻮن. ﻫﺎي ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪي. (. T4,T3. )، ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺤﺮك ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ .... ﺑﺎ
ﻣﯿﺰان ﺷﺪت. ﺑﯿﻤﺎري ﻗﻠﺒﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از. ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ و. ﻋﺮوﻗﯽ. ارﺗﺒﺎط دارد.

آزمایش هورمون تیروئید - دانشنامه فرزند

آزمایش هورمون تیروئید نوعی آزمایش خون است که عملکرد غده تیروئید را بررسی می ...
آزمایش TSH میزان هورمون های محرک تیروئید را که از هیپوفیز ترشح می شود اندازه ...

بررسی رابطه عملکرد تیروئید و هورمون گنادوتروپین کوریونی انسانی ...

عطارد زلیخا، رهبر فرانک، روحانی زاده حامد، هاشمی سیدعباس، صادقیان ایمان. بررسی
رابطه عملکرد تیروئید و هورمون گنادوتروپین کوریونی انسانی با استفراغ های شدید
...

بررسی اثر لوتیروکسین بر خونریزی رحمی در زنان با ... - طب جنوب

هورمون. های. تيروئيد. بر. قاعدگي،. مصرف. لوتيروکسين. در. زنان. يو. تيروئيد. ممكن.
اس ... تفاوت. معناداری. بين. ميزان. بهبودی. در. دو. گروه. نسبت. به. پيش. از. درمان. وجود
. نداشت .... در. میان. زنان. مبتال. به. اختالل. قاعدگی،. ۱۱. درصد. کم. کاری. تیروئید. ۱و
. درصد ..... میزان. هورمون. های. تیروئید. در. سطح. اندومتر. ارتباط. معکوسی. با. سطح.

تعیین نقطه برش هورمون تحریک کننده تیروئید(TSH)در بیماران کم ...

تعیین نقطه برش هورمون تحریک کننده تیروئید(TSH)در بیماران کم کاری ... با
جایگزینی هورمون با لووتیروکسین درمان می گردد اما ارتباط کلینیکی مناسبی ... کم
کاری تیرویید دیده نشده است و میزان TSHهدف برای بهتر شدن علائم خستگی مشخص
نیست. ... ابزار سنجش افسردگی بک مورد ارزیابی قرار گرفته و سطح هورمون های
تیروئیدی ...

نشانه های خاموشی که از عدم کارکرد صحیح غده تیروئید خبر می دهند ...

6 ژانويه 2017 ... دکتر «آشیتا گوپتا» می گوید که ترشح هورمون های غده تیروئید می تواند در ... دکتر
گوپتا می گوید: “غده تیروئید میزان انرژی ای تولید می کند که فعالیت های بدن را در
... دکتر گوپتا می گوید، در میان افرادی که به پرکاری تیروئید مبتلا ... به نظر می
رسد که بهتر باشد وضعیت هورمون کودک خود را مورد بررسی قرار دهید.

تعیین نقطه برش هورمون تحریک کننده تیروئید(TSH)در بیماران کم ...

تعیین نقطه برش هورمون تحریک کننده تیروئید(TSH)در بیماران کم کاری ... با
جایگزینی هورمون با لووتیروکسین درمان می گردد اما ارتباط کلینیکی مناسبی ... کم
کاری تیرویید دیده نشده است و میزان TSHهدف برای بهتر شدن علائم خستگی مشخص
نیست. ... ابزار سنجش افسردگی بک مورد ارزیابی قرار گرفته و سطح هورمون های
تیروئیدی ...

بررسی فراوانی اختلالات عملکرد تیروئید در بیماران دیابت تیپ 2 ...

طبق مطالعات انجام شده، میزان شیوع بیماریهای تیروئید در افراد مبتلا به دیابت
بیشتر از ... There was a statistically meaningful association between age and
clinical .... این هورمونها که اثرات خود را از طریق گیرنده های هورمون تیروئید و اعمال می
کنند ...

بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و کم کاری تیروئید در بیماران ...

ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ. زﻧﺪﮔﻲ و ﻛﻢ ... دﻛﺘﺮاي آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ،. ،. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ... ﻛﺎري ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﺳﻨﺪرﻣﻲ
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻧﻘـﺺ در. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮرﻣﻮن. ﻫﺎي ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ رخ ﻣﻲ .)1( دﻫـﺪ. اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري ﻛـﻪ.

هورمون های تیرویید و اهمیت سنجش T3 - جزیره دانش

با وجودی که میزان ترشح T3 از غده تیروئید بسیار ناچیز است، این هورمون نقش اصلی
را ایفا می کند. قسمت اعظم T3 موجود در خون از تبدیل T4 به T3 در بافت های محیطی از ...

662 K - مجله علمی پزشکی جندی شاپور

کاری مادرزادی تیروئید با گروه کنترل و نیز بررسی ارتباط هورمون لپتین با. هورمون.
های. T4. و. TSH .... همکاران آورده شده است که یک ارتباط احتمالی میان لپتین. و. غد ....
داری با هم نداشتند. ) جدول. (2 . همبستگی بین. میزان لپتین با هورمون. های. T4. و. TSH.

نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زیست

تكنولوژی WiFi

نقد شعر Conversation with a Stone, By Wislawa Szymborska

شاخص رضايت زناشويي هودسن

تحقیق درباره خميرسازي بيومكانيكي با خرده چوب هاي

وکتور استیکر کورل 12 و eps شماره 32

تاريخچه و سيرتحول مخابرات در ايران

آنتی ویروس اندوهلم برای موبایل و تبلت (قیمت در

طرح لایه باز جلد کتاب قرآنی کودک (9) PSD فتوشاپ

تعیین شتاب گرانش زمین با استفاده از آونگ ساده