دانلود رایگان


ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی - دانلود رایگاندانلود رایگان عملکرد در هر سازمان تابع عملکرد مدیران آن سازمان، منابع و امکانات و نیز متأثر از محیط، فرهنگ و سازمان­های تابعه دیگر است، اما عملکرد هر فرد تابع توانایی­ها

دانلود رایگان
ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی (مطالعه موردی ،مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای...فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
فصل سوم: مواد و روش کار
فصل چهارم: نتایج
فصل پنجم: بحث و پیشنهادات
فهرست جداول
عنوان صفحه
فهرست اشکال و نمودارها
عنوان صفحه
فهرست منابع
 • منابع فارسی
 • منابع لاتین
پیوست
 • پرسشنامه هوش فراشناختي
 • پرسشنامه هوش شناختي
 • پرسشنامه هوش انگيزشي
 • پرسشنامه هوش رفتاري
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1مقدمه:
عملکرد در هر سازمان تابع عملکرد مدیران آن سازمان، منابع و امکانات و نیز متأثر از محیط، فرهنگ و سازمان­های تابعه دیگر است، اما عملکرد هر فرد تابع توانایی­ها و مهارت­های رفتاری و ذهنی، نگرش، شخصیت، میزان یادگیری، انگیزه، قدرت رهبری و علاقه شغلی او است، از طرفی بزرگترین درماندگی انسان، ناتوانی در دستیابی به همکاری و تفاهم با دیگران و مدیریت یکی از نهاده های اقتصادی(پول، زمین، نیروی انسانی، و مدیران) می باشد که در صورت انتخاب نامناسب، آنها می توانند هزینه­های زیادی را به صورت مشهود و نامشهود در کوتاه مدت یا بلند مدت به جامعه تحمیل کنند.یکی از مولفه­های مهم در انتخاب مدیران، توجه به هوش فرهنگی مدیران[1] می باشد. هوش فرهنگی یکی از ابزارهای کارآ درجهت انجام اثربخش وظایف در محیط های دارای تنوع و ناهمگونی فرهنگی است، درواقع هوش فرهنگی، توانایی ومهارت ویژه ای است که به افراد این امکان را می دهد تا در محیط های چندفرهنگی بتوانند به طوراثربخش به انجام وظیفه بپردازند. هوشفرهنگی دارای چهار بعد هوش فراشناختی[2]، هوش شناختی[3]، هوش انگیزشی[4] و هوش رفتاری[5] است که مديران وکارکنان با داشتن بهره مناسبی ازآن، می توانند در فرهنگ ها و موقعیت های مختلف به خوبی ايفای نقش نمايند. این تحقیق با هدف ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای انجام شده است.
1-2بیان مساله:
[6]،2005). در فرهنگهايمختلفوحتيدرخردهفرهنگهادردرون يكفرهنگمليطيفوسيعيازاحساساتوعواطفوجوددارد.بهنحويكهتفاوتدر زبان،قوميت، سياسته او بسياريخصوصياتديگرميتواندبهعنوانمنابع تعارضبالقوهظهوركندودرصورتنبودن دركصحيح، توسعهروابطكاريمناسبرا با مشكلمواجهسازد(ترينديس[7]،2006).بنابرايناثراتتفاوتهايفرهنگيومديريتاينگونهتنوعاتاز مقولههايپيچيدهميباشد(هريسوموران[8]،2004).
1-3 ضرورت انجام تحقیق:
[9]،2003).
1-4 نوآوری تحقیق:
.
،موضوع هوش فرهنگی مدیران آن می باشد. بررسی ادبیات تحقیق نشان می دهد که دانشمندان درحوزه هوش فرهنگی از تحلیل آماری جهت تعيين رابطه بین متغیرهای تعریف شده خود، استفاده کرده اند. نوآوری این تحقیق از این رو حائز اهمیت است که ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکردچند معیاره تاپ سیس مورد بررسی قرار می گیردوهمچنينباتوجهبهاينكهدرزمينة ارزیابی و رتبه بندی هوشفرهنگيمدیرانتربيتبدني دانشگاه فنی وحرفه ای کشور تا کنون تحقيقيانجامنشده، به نظر می رسد پرداختن به این موضوع جنبه نوآوری داشته باشد.
1-5 اهدف اصلي:
 1. ارزیابی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای
 2. ارزیابی هوش فراشناختی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای
 3. ارزیابی هوش شناختی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای
 4. ارزیابی هوش انگیزشی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای
 5. ارزیابی هوش رفتاری مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای
 6. رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای
1-5-1 اهداف فرعی:
1-6 سوال هاي پژوهش:
1-6-1 سوال­های اصلی:
 1. هوش فرا شناختی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ایدر چه سطحی قرار دارد؟
 2. هوش شناختی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ایدر چه سطحی قرار دارد؟
 3. هوش انگیزشی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ایدر چه سطحی قرار دارد؟
 4. هوش رفتاری مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ایدر چه سطحی قرار دارد؟
 5. هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ایدر چه سطحی قرار دارد؟
 6. رتبه بندی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای با توجه به مولفه های هوش فرهنگی آنها چگونه است؟
1-6-2 سوالهای فرعی:
 1. آیا بین هوش فرهنگی مدیران زن و مرد تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای تفاوت معنی­داری وجود دارد؟
 2. آیا بین هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای به لحاظ تحصیلات آنها تفاوت معنی­داری وجود دارد؟
 3. آیا بین هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای به لحاظ سن آنها تفاوت معنی­داری وجود دارد؟
1-7 فرضيات تحقيق:
1-7-1 فرضیات اصلی:
 1. بین هوش فرا شناختی در مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای با میانگین بهینه آن اختلاف معناداری وجود دارد.
 2. بین هوش شناختی در مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای با میانگین بهینه آن اختلاف معناداری وجود دارد.
 3. بین هوش انگیزشی در مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای با میانگین بهینه آن اختلاف معناداری وجود دارد.
 4. بین هوش رفتاری در مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای با میانگین بهینه آن اختلاف معناداری وجود دارد.
 5. بین هوش فرهنگی در مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای با میانگین بهینه آن اختلاف معناداری وجود دارد.
1-7-2 فرضیات فرعی:
 1. بین هوش فرهنگی مدیران زن و مرد تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای اختلاف معناداری وجود دارد.
 2. بین هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای به لحاظ تحصیلات اختلاف معناداری وجود دارد.
 3. بین هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای به لحاظ سن اختلاف معناداری وجود دارد.
1-8 قلمرو تحقیق:
قلمرو موضوعی: این مطالعه به دنبال ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی (مطالعه موردی، مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای) می­باشد.
قلمرو زماني: تحقیق حاضر از 1 شهریور ماه سال 1393 شروع شده و تا 15 بهمن ماه 1393 ادامه یافته است.
قلمرو مكاني: اين پژوهش در دانشگاههای فنی وحرفه ای کشور انجام شده است.
1-9 محدودیت های تحقیق
1-9-1 محدودیت های در اختیار محقق
1-9-2 محدودیت های خارج از اختیار محقق
 • دشورای جلب رضایت پرسنل جهت تکمیل پرسشنامه ها. به آنها اطمینان داده شد که هدف این مطالعه صرفا علمی بوده و اطلاعات آنها محرمانه تلقی خواهد شد.
 • محدوديتابزارسنجش: ازآنجاكهتكميلپرسشنامهها تااندازهزياديتحتتأثيرعلايقفرديقرارميگيرد، استفادهازپرسشنامههايخودسنجیبهعنوان ابزارپژوهشوعدماستفادهازمصاحبه،تعمیمنتایج اینپژوهشرابامحدودیتهاییمواجهمیسازد.
 • دادههاياينپژوهشبه صورتمقطعيبهدستآمدهاندو محدودیت های تحقیقات مقطعی در آن وجود دارد.
 • با وجود اینکه 100 پرسشنامه بین مدیران تربیت بدنی دانشگاهها توزیع شد اما تنها 71 پرسشنامه عودت داده شد.
1-10 تعاریف واژگان و اصطلاحات تحقیق:
1-10-1 تعاریف نظری:
فرهنگ : در تازه ترين تعريف، فرهنگ را معرفت و شناخت معرفي كرده اند كه داراي ويژگي هاي بشري ، اكتسابي و مشترك (بين يك يا چند گروه كوچك و بزرگ انساني مثل سازمان) و نيز تحوّل پذيري و قابليت انتقال از نسلي و جامعه اي به نسل و جامعة ديگر مي باشد و با توجه به حوزه هاي گوناگون آن، داراي جلوه ها و مؤلّفه هاي متفاوت و متنوّعي است (اسدی، 1389).
هوش : تعاريف ارائه شده از هوش عبارت است از: ظرفيت توانايي و يادگيري؛ دانش پذيري و ظرفيت كسب آن؛ سازگاري فرد با محيط؛ توانايي تفكر بر حسب طرح هاي انتزاعي؛ توانايي درك اشخاص و ايجاد رابطه با آنها (هوش اجتماعي)، توانايي درك اشيا و كاركردن با آنها (هوش عملي) و توانايي درك نشانه هاي كلامي ـ رياضي و كار با آنها (هوش) توانايي هدفمند عمل كردن، منطقي انديشيدن، و مؤثر با محيط تعامل برقرار كردن (احمدي و ماهر، 1385).
هوش فرهنگي: هوش فرهنگي را به قابليت يادگيري الگوهاي جديد در تعاملات فرهنگي و ارائة پاسخ هاي رفتاري صحيح به اين الگوها تعريف كرده اند (ايرلي و انگ[10]، 2003).
هوش فرهنگی شناختی: بُعد شناختی که جزء منطقی، عقلانی و عینی هوش فرهنگی است، به درک خود از رفتارهای مبتنی بر فرهنگ دیگران پرداخته و پاسخ را در جواب این پرسشها می یابد: "این افراد به چه شبیهند و چرا اینگونه اند؟" (ارلی و انگ، 2003). این بُعد هوش فرهنگی بر آموختن فرهنگ و یادگیری باورها، آداب و رسوم و تابوهای فرهنگ بیگانه تاکید دارد (ارلی و موساکوفسکی[11]، 2004).
هوش فرهنگی انگیزشی: بُعد انگیزشی(یا عاطفی) هوش فرهنگی بر اهمیت نگرش یا انگیزش فرد نسبت به تعاملات بین فرهنگی تاکید دارد (ارلی و انگ، 2003). مثلا کنجکاوی (میل به شناخت فرهنگ بیگانه)، برای کشف و رفتار در موقعیتهای بین فرهنگی ضروری است (ارلی و انگ،2003،توماس[12] ،2006 ).
هوش فرهنگی رفتاری: بُعد رفتاری هوش فرهنگی، یعنی رفتارهايکلامیوغیرکلامیمؤثردرتعاملهاي فرهنگیهوشفرهنگیرفتاري،بعدعملیهوش فرهنگیاستکهبهتواناییمدیربرايعملکردمؤثردر موقعیتهايبینفرهنگیبرمی­­گردد.عاملرفتاري هوشفرهنگی،یعنیرفتارسازگاربافرهنگهايمتفاوت (لیورمور[13]، 2011).
هوشفرهنگیفراشناختییاراهبرد:عبارتاستاز مشاهدهدقیق،اماکندوتدریجیآنچهکهدرمغزما وسایرینجریاندارد(ونداین[14]،آنگولیورمور، 2009). راهبردهوشفرهنگی/فراشناختییعنی چگونهمی توانتجاربمتنوعراحسودركکرد؟و چگونهمی توانبرپایهتفاوتهايفرهنگیبرنامه ریزي مؤثرداشت(لیورمور، 2011).
1-10-2 تعاریف عملیاتی :
هوش فرهنگی : این متغیر به وسیله 4 شاخص " هوش راهبردی یا فراشناختی (4 سوال)، هوش دانشی یا شناختی (6 سوال)، هوش انگیزشی (4 سوال) و هوش رفتاری (5 سوال)" سنجیده می شود. در مجموع هوش فرهنگی بوسیله پرسشنامه ای 20 سوالی سنجیده می شود.
هوش راهبردی یا فراشناختی: هوش راهبردی یا فراشناختی بوسیله سوالات 1 تا 4 پرسشنامه مورد سنجش قرار می گیرد. نمره کسب شده فرد از این سوالات بیانگر هوش راهبردی یا فراشناختی هر یک از آزمودنی های تحقیق می باشد.
هوش دانشی یا شناختی: هوش دانشی یا شناختی بوسیله سوالات 5 تا 10 پرسشنامه مورد سنجش قرار می گیرد. نمره کسب شده فرد از این سوالات بیانگر هوش دانشی یا شناختی هر یک از آزمودنی های تحقیق می باشد.
هوش انگیزشی: هوش انگیزشی بوسیله سوالات 11 تا 14 پرسشنامه مورد سنجش قرار می گیرد. نمره کسب شده فرد از این سوالات بیانگر هوش انگیزشی هر یک از آزمودنی های تحقیق می باشد.
هوش رفتاری: هوش رفتاری بوسیله سوالات 16 تا 20 پرسشنامه مورد سنجش قرار می گیرد. نمره کسب شده فرد از این سوالات بیانگر هوش رفتاری هر یک از آزمودنی های تحقیق می باشد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
رتبه بندی هوش فرهنگی


مدیران تربیت بدنی


رویکرد تاپسیس فازی


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مدیریت بر شرایط گذرای میکروگرید ها، چالش ها و

مقاله مقسوم هاي راجع به ابزار دقيق

حسابداري

تحقیق درباره (جوانمردي) 18 ص

طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع

مقاله درباره عکاسی 15 ص

انواع استاندارد پیچ ها

اپلیکیشن یافتن موزیک با دستگاه اندرویدی

مقاله درباره خدمتگزاری به مردم در سیره و سخن امام

اپلیکیشن یافتن موزیک با دستگاه اندرویدی