دانلود رایگان


بررسی مسئولیت مدتی تولید کنندگان مواد غذایی93 - دانلود رایگاندانلود رایگان ازجمله مقوله‌های مهمی که امروزه در زمینه‌های حقوقی موردتوجه ویژه قرار دارد بحث مسئولیت مدنی است. و از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان مسئولیت مدنی تولیدکنندگان نام

دانلود رایگان
بررسی مسئولیت مدتی تولید کنندگان مواد غذایی93 واژگان کلیدی: مسولیت مدنی، تولیدکنندگان مواد غذایی
مقدمه بيان مسئله اهمیت و ضرورت انجام تحقيق پیشینه پژوهش نوآوري در تحقيق اهداف تحقيق یک راهکار مناسب پیدا کنیم.
سؤالات اصلی تحقیق فرضيه‏هاي تحقیق تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی روش شناسی تحقیق شرح كامل روش تحقیق برحسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجرا روش و ابزار گردآوري داده‏ها روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده‏ها
فصل اول: مفاهیم ومبنای مسئولیت تولیدکننده موادغذایی
مبحث اول: مفاهیم گفتار اول: تعریف مسئولیت مدنی [1] با توجّه به مفاد مسؤولیت مدنی، بهتر است این نوع مسؤولیت را در مقابل مسؤولیت قراردادی بکار ببریم، کما اینکه عنوان ضمان قهری در فقه اسلام و قانون مدنی در مقابل ضمان عقدی بکار برده شده است و قهری دانستن آن نیز بدان علّت است که در ایجاد چنین مسئولیتی توافق یا قرارداد قبلی وجود ندارد. منشأ مسؤولیت مدنی ممکن است جرم یا شبه جرم[2] باشد، مانند آنکه شخصی با ارتکاب یک عمل مجرمانه (مثلاً تخریب مال دیگری[3])، به طور عمدی به شخص دیگری خسارت وارد آورد و یا اینکه در اثر بی احتیاطی موجب خسارت دیگری شود(مانند خسارت ناشی از تخلفات رانندگی). البته در مبحث مسؤولیت مدنی، جنبه­ی جرم بودن عمل مدنظر نیست. بلکه موضوع آن تعیین مسئول و عامل ورود ضرر و زیان و درنتیجه الزام او به جبران خسارتی است که به زیان دیده وارد کرده است. جدای از جرم ارتِکابی، مورد تقاضای مدعی خصوصی[4] (مجني علیه[5]) قرار می گیرد. دکتر کاتوزیان در ﮐﺘﺎب دورﻩ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ، درباره مسئولیت مدنی این گونه باب را بازکرده اند که ، در هــﺮ ﻣــﻮرد ﮐــﻪ ﺷــﺨﺺ ﻣﻮﻇــﻒ ﺑــﻪ ﺟﺒــﺮان ﺧــﺴﺎرت دﯾﮕــﺮﯼ اﺳــﺖ می گویند در ﺑﺮاﺑــﺮ او ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﯽ دارد. به طورکلی ﺑــﻪ هــﺮﮔﻮﻧــﻪ ﺧــﺴﺎرﺗﯽ ﮐــﻪ اﯾﺠــﺎد ﺷــﻮد و درصدد ﺗــﺮﻣﻴﻢ اﯾــﻦ ﺧــﺴﺎرت باشیم، ﺑﺤــﺚ ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣــﺪﻧﯽ ﻣﻄــﺮح می شود اﻋــﻢ از اﯾﻨﮑــﻪ اﯾــﻦ ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣــﺪﻧﯽ درنتیجه ﻧﻘــﺾ قرارداد پدید ﺁﯾــﺪ ﯾــﺎ درنتیجه ارﺗﮑــﺎب ﻋﻤــﻞ ﻧﺎﻣــﺸﺮوﻋﯽ ﮐــﻪ ﻗــﺎﻧﻮن ﺁن را ﺟــﺮم ﺷـــﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳـــﺖ و ﯾـــﺎ در اﺛـــﺮ ارﺗﮑـــﺎب ﻋﻤـــﻞ ﻧﺎﻣـــﺸﺮوﻋﯽ ﮐـــﻪ ﻗـــﺎﻧﻮن ﺁن را ﺟـــﺮم ﻧـــﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﺒﺤـــﺚ ﻣـــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣـــﺪﻧﯽ، ﻣـــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﻴﻔـــﺮﯼ، مسئولیت اﺧﻼﻗـــﯽ و ... ﻣﻄـــﺮح ﻧﻴــﺴﺖ. ﺑﻠﮑــﻪ ﺁﻧﭽــﻪ موردتوجه اﺳــﺖ ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑــﻪ ﺟﺒــﺮان ﺧــﺴﺎرت اﺳــﺖ و ﺣﻘــﻮق ﺑﺎﯾــﺪ ﻗﻮاﻋﺪﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
گفتار دوم: تعریف مواد غذایی تحولات غذا در طول تاریخ

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
بررسی مسئولیت مدتی


تولید کنندگان مواد غذایی


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی

تحقیق درباره دوام بتن

پاورپوینت مدیریت استراتژیک نویسنده: دکتر لطف ا..

تحقیق درباره دوام بتن

جنگلها

تحقیق درباره داروهاي مسكن ضروري

تحقیق درباره داروهاي مسكن ضروري

تطبیق اسپدانس الكتريكي

دانلود پروژه بررسی محدود کننده های جریان خطا FCL و

كتاب صوتي - 90 روز بحراني - با فرمت MP3 بر گرفته