دانلود رایگان


مقاله بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي اداره جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائيان

دانلود رایگان
مقاله بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي اداره جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائيان چکیده :

با محاسبه خالص مهاجرت روستاهاي بخش اشتهارد با فرمول رياضي به اين نتيجه رسيديم كه در مجموع روستاهاي اين بخش داراي خالص مهاجرت منفي بوده ومهاجر فرست مي باشند يعني با وجود اشتغال زايي فعاليت هاي جهاد مهاجرت از روستاها ادامه يافته است و اين فعاليت ها نتوانسته تمام روستائيان را منتفع گرداند .
۱-۱مقدمه:
در قسمت بعدي سهم برنامه هاي عمراني اجرا شده را قبل از انقلاب به طور مختصر شرح داده ايم تا سهم كم بودجه هاي عمراني را به روشني در زمان قبل از سال ۱۳۵۷ نشان دهيم.
اهميت موضوع تحقيق نيز در ادامه آمده است پس از آن دلايل انتخاب موضوع را بصورت مختصر بيان نموده ايم.
تعاريف عملياتي، محدوده تحقيق ومحدوديت هاي تحقيق از موارد قابل ذكري است كه در اين فصل گرد آمده است.
۱-۲ مهاجرت كمك به جريان توسعه يا سدي در مقابل آن:
مهاجرت به شهرها درآفريقا، آسيا وآمريكاي لاتين با نرخ بي سابقه اي جريان دارد و دليل عمده آن ركود اقتصادي در مناطق روستايي بوده است.
اگر با ديدي تاريخي به اين موضوع نگاه كنيم متوجه مي شويم با انجام فعاليتهايي كه در محيط هاي روستايي صورت گرفته تغييراتي نيز در اين محيط ها ايجاد شده است.مثلا با انجام برنامه اصلاحات ارضي تغييرات متفاوتي در محيط هاي روستايي مشاهده مي شود تجربه اصلاحات ارضي هند نشان داد كه فرد روستايي از اين اصلاحات سودي نبرده ولي تجربه كشور كره جنوبي موضوع ديگري را نشان ميدهد. لذا اين تغيرات از كشوري به كشور ديگر متفاوت است.براي بيان بهتر اين موضوع به مثال ديگري اشاره مي كنيم در كشوري ممكن است احداث راهها وبهبود شبكه سراسري باعث گردد روستائيان به راحتي به محل كار خود رفت و آمد كنندوسكونتگاه خود را تغيير ندهند ولي در كشور ديگر ممكن است باعث كاهش هزينه مهاجرت گردد وروستائيان تشويق به مهاجرت شوند.
فهرست مطالب :
فصل اول
۱-۱ مقدمه
۱-۲ مهاجرت کمک به جریان توسعه یا سدی در مقابل آن
۱-۳ بیان مسأله
۱-۴ مروری بر تأثیرات برنامه های عمرانی (۱۳۵۶-۱۳۲۷) در روند مهارجت روستائیان به شهرها
۱-۴-۱ برنامه اول عمران (۱۳۴۵-۱۳۲۷)
۱-۴-۲ برنامة دوم عمرانی (۱۳۴۴-۱۳۳۱)
۱-۴-۳ برنامة سوم عمرانی (۱۳۴۶-۱۳۴۲)
۱-۴-۴ برنامه چهارم عمرانی (۱۳۵۱ – ۱۳۴۷)
۱-۴-۵ برنامه پنجم عمرانی (۱۳۵۶-۱۳۵۲)
۱-۵ : اهمیت موضوع
۱-۶ : دلایل انتخاب موضوع
۱-۷ : تعاریف عملیاتی
۱-۷-۱ : روستا
۱-۷-۲ : مهاجرت
۱-۷-۳ : فعالیت های عمرانی
۱-۷-۴ : فعالیت های اقتصادی
۱-۷-۵ : واگذاری زمین در روستا
۱-۸ : محدودة تحقیق
۱-۸-۱ : معرفی اجمال شهرستان کرج
۱-۸-۲: موفقیت شهرستان کرج
۱-۸-۳ : توسعه و رونق اقتصادی شهرستان کرج
۱-۸-۴ : جمعیت شهرستان کرج
۱-۸-۵ : وضعیت آب و هوای شهرستان کرج
۱-۸-۶ : موقعیت، حدود و جغرافیایی بخش اشتهارد.
۱-۸-۷ : منابع آب بخش اشتهارد
۱-۸-۸ : وضعیت آب و هوا
۱-۸-۹ : اسامی روستاها بخش اشتهارد.
۱-۸-۱۰ : فعالیت اقتصادی روستائیان بخش اشتهارد
۱-۹ : محدودیت های تحقیق
فصل دوم
۲-۱ : مقدمه
۲-۲ : االگوی مهاجرت روستایی در ایران
۳-۲-۱ : مهاجرت دائمی
۳-۲-۲: مهاجرت فصلی
۲-۳ : مهاجرت از بعد مرزهای سیاسی داخلی و خارجی
۲-۴: انگیزه مهاجرت داخلی
۲-۵ : برخی از علل مهاجرت روستا به شهر
۲-۵-۱ : عوامل اقتصادی
۲-۵-۲ : علل اجتماعی
۲-۵-۳ : علل طبیعی
۲-۵-۴ : خدمات عمرانی و زیر ساخت ها
۲-۶ : برخی دلایل استقرار بخشی روستائیان
۲-۶-۱ : اقتصادی
۲-۶-۲ : اجتماعی و روانی
۲-۷ : انواع مهاجرت از بعد مکانی
۲-۷-۱ : مهاجرت از روستا به شهر
۲-۷-۲ : مهاجرت از روستا به روستا
۲-۷-۳ : مهاجرت از شهر به روستا
۲-۸ : جایگاه امور زیربنایی در توسعه روستایی
۲-۹ : تشکیل جهاد سازندگی و توجه به امور ها پس از انقلاب.
۲-۹-۱: وظایف و عملکرد جهاد در خصوص راه روستایی.
۲-۹-۲ : عملکرد جهاد سازندگی در خصوص آبرسانی
۲-۹-۳ : عملکرد جهاد در خصوص برق رسانی روستاها
۲-۱۰ : رویکرد های اساسی وزارت جهاد سازندگی
۲-۱۰-۱ : توجه به اقشار فقیر روستایی
۲-۱۰-۲ : توجه به زیرساخت های روستایی
۲-۱۰-۳ : توجه به توسعه روستایی
۲-۱۱ : تاریخچه و روند مهاجرت روستائیان شهرها در ایران
۲-۱۲ : ابعاد مهاجرت روستائیان به شهرها
۲-۱۲-۱ : بعد اول
۲-۱۲-۲ : بعد دوم
۲-۱۳: سؤالات تحقیق
۲-۱۴ : مبانی نظری تحقیق
۲-۱۴-۱ : نظریه تفاوت ها یا نظریة جذب و دفع
۲-۱۴-۲: نظریه دگرگونی و توسعه
۲-۱۴-۳ : نظریه فایده هزینه
۲-۱۴-۴ : نظریة درآمد انتظاری
۲-۱۵ : مطالعات پیشین
۲-۱۵-۱ : سابقة تحقیق در خصوص مشاغل غیر کشاورزی، (صنایع روستایی و مهاجرت)
۲-۱۵-۲ : سابقة تحقیق در خصوص فعالیت های عمرانی و مهاجرت
۲-۱۵-۳ : زمین و مهاجرت.
فصل سوم
۳-۱ : مقدمه
۳-۲: روش تحقیق و ابزار جمع آوری اطلاعات
۳-۳: ابزار جمع آوری اطلاعات
۳-۴ : اعتبار و روایی اندازه گیری
۳-۵ : روش های جمع آوری اطلاعات
۳-۵-۱ : روش پیمایشی
۳-۵-۲ : سند پژوهی
۳-۶ : جامعة آماری و جمعیت نمونه
۳-۷ : تحلیل داده ها
۳-۷-۱ : جدول
۳-۷-۲ : نمودار
۳-۷-۲-۱ : نمودار برداری.
فصل چهارم
۴-۱ : مقدمه
۴-۲ : توصیف و تحلیل داده ها
۴-۲-۱ : شهرک صنعتی و اشتغال و مهاجرت
۴-۲-۲ : هیأت ۷ نفره اشتغال و مهاجرت
۴-۲-۳ : دامداران اشتغال و مهاجرت
۴-۲-۴ : تسهیلات و امکانات روستایی و مهاجرت
فصل پنجم
۵-۱ : نتیجه گیری
۵-۱-۱ : شهرک صنعتی، اشتعال و مهاجرت
۵-۱-۲ : هیأت ۷ نفره اشتغال و مهاجرت
۵-۱-۳ : دامداران اشتغال و مهاجرت
۵-۱-۴ : فعالیت های عمرانی و تسهیلات روستایی و مهاجرت
۵-۲ : پیشنهادات
۵-۲-۱ : پیشنهادات در خصوص شهرک صنعتی و مهاجرت
۵-۲-۲ : پیشنهادات در خصوص هیأت ۷ نفره ومهاجرت
۵-۲-۳ : یشنهادات در خصوص دامداران و مهاجرت
۵-۲-۴ : پیشنهادات در خصوص عمران و تسهیلات روستایی و مهاجرت
پیوستها
فهرست منابع
نوع فایل : ورد (doc)
حجم فایل : ۷۸۸ کیلوبایت (zip)
تعداد صفحات : ۱۸۰ صفحه
قیمت : 2000 تومان


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مقاله بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي اداره جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائيان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دی 1387 - تاریخ اجتماعی کتابخانه ها

در بررسي چگونگي نهادينه سازي کتابخانه ها در ايران به نظر مي رسد که بايد به چند لايه ...

رئیس دانشگاه

رئیس دانشگاه . مشخصات فردی: نام و نام خانوادگي: دکتر كيومرث نيازآذري. شماره شناسنامه: ۴ ...

پرستاران استان اصفهان

مطلب زيبائي در وبلاگ صلوات ديدم دلم نيامدبه تنهائي استفاده كنم..... التماس دعا..... بسم ...

رئیس دانشگاه

رئیس دانشگاه . مشخصات فردی: نام و نام خانوادگي: دکتر كيومرث نيازآذري. شماره شناسنامه: ۴ ...

سد سازی در ایران، آری یا خیر

سد سازی در ایران، آری یا خیر : تالیف میترا البرزی منش . مقدمه. سوالی که این نوشته می ...

معرفي شهرستان پارس آبادمغان از گذر تاريخ تا امروز | …

چكيده. در طي چهار دهه گذشته جهانگردي و گردشگري يكي از عوامل اصلي توسعه اقتصادي و ...

وب سایت شخصی دکتر آذر - جزوه برنامه ریزی منطقه ای

سطح برنامه. ضرورت و اهداف. طرح هاي تهيه شده. دستگاه مسئول تهيه. كلان. آمايش نحوه ...

رئیس دانشگاه

رئیس دانشگاه . مشخصات فردی: نام و نام خانوادگي: دکتر كيومرث نيازآذري. شماره شناسنامه: ۴ ...

Untitled Page - iranwatershed.com

مقدمه. بيش از نيمي از مساحت كشور ايران را مراتع تشكيل مي دهد. مرتع به عنوان بستر تحولات ...

میگنا - بررسي راهكارهاي پيوند روابط خانه ، مدرسه

چکیده : خانه و مدرسه به عنوان دو نهاد اصلی تعلیم و تربیت در هر جامعه ای محسوب می شوند.

پايگاه ملي داده هاي علوم زمين- استان: آذربايجان شرقي

ويژگي هاي زمين شناسي و متالوژنيك استان آذربايجان شرقي معرف پهنه هاي بلوكي جدا شده با ...

تعریف جنگ نرم و راهکارهای مقابله با آن با تاکید بر …

دانشجوي محترم سياست خارجي هر كشوري تابعي است از منافع سياسي،اقتصادي،فرهنگي و ...كه از ...

ادبستان فارسی - مقاله الگوی مصرف در آیات وروایات

به نام خداوند جان آفرین موضوع: جلوه هایی از الگوی مصرف در آیات واحادیث نگارش:

نگهداری و بهره برداری از سد و شبکه

با سلام. از کلیه دانشجویان و دانش آموختگان محترم رشته کارشناسی عمران نگهداری و بهره ...

مقاله درباره قوانین حرکت

کارآموزی 2

مقاله درمورد تالاسمي

نقد وبررسی نظریة اخباریان پیرامون فهم قرآن کریم

راهگاه های خطی Linear guideways

نمونه گزارش تخصصی معلم پایه ششم ابتدایی چگونگی

تحقیق درباره خوراک و خوراک دادن 10 ص

shapefile میزان فرسایش خاک استان آذربایجان شرقی

تحقیق درباره خوراک و خوراک دادن 10 ص

مقاله هدف و اهمیت رشته ریاضی